Предстоящи програми

Мярка 5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Очакван прием: Първото тримесечие на 2016 г.
Бюджет за приема: 10 млн. лв.

Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) през новия програмен период

Настоящият материал има за цел да запознае потенциалните бенефициенти с възможностите, които те ще има през програмен период – 2014-2020 г. за инвестиции в сектор "Рибарство".