Мнението на Консултанта

Предложения за промяна в Условията за кандидатстване по мярка 6.4.1

Днес - 13 юли е последният ден, в който всеки заинтересован, може да подаде писмени възражения и предложения по проекта на публикуваните за обществено обсъждане Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по мярка 6.4.1. по ПРСР.

В следващия линк, сме публикували имейла с предложенията, които ние от "Евро програми" ЕООД, изпратихме до управляващия орган на програмата.

Ще финансира ли мярка 6.4 по ПРСР "копаенето" на криптовалути?

Само няколко часа след публикуване на статия в интернет, в която се твърди, че мярка 6.4. ще финансира проекти за добиване на виртуални валути, получихме няколко запитвания, дали действително подобни проекти могат да получат пари по програмата.

В подкрепа на запазване на процента на помощта по мярка 6.4 на 75%

В края на миналата година на 8-то заседение на Комитета по наблюдение по ПРСР бе взето решение за намаляване на безвъзмездното финансиране по мярка 6.4.1. от 75% на 50%.

От "Евро програми", считаме това решение за крайно несправедливо и погрешно, като имаме следните аргументи:

Пълен списък на производствените дейности, които се финансират по мярка 6.4.

Микрофирми, развиващи дейност на територията на селски район, могат да получат безвъзмездно финансиране за реализация на проекти в производствения сектор на икономиката, както следва:

75% или 50% безвъзмездно финансиране по мярка 6.4?

Какъв да бъде процентът на безвъзмездната финансова помощ по мярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" по ПРСР. Търсим мнението на кандидат-бенефициентите

Този път в рубриката "Мнението на консултанта", търсим Вашето мнение по въпроса:

Мярка 6.4. по ПРСР – една отлична възможност за финансиране на предприятия от производствения сектор на икономиката

Опитът ни показва, че макар, в представянето на мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” да е посочено, че тя финансира проекти, свързани с производствена дейност, на практика, много малък брой представители на този сектор, обръщат внимание на тази възможност. А тя си заслужава. По-надолу са изложени аргументите за това:

Предстоящ втори прием по мярка 4.2.

През първото тримесечие на 2017 г., в периода Февруари-Март, трябва да се проведе вторият за този програмен период прием по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” по Програмата за развитие на селските райони. Това става ясно от публикуваната от МЗХ индикативна годишна работна програма по ПРСР за 2017 г..

Промяна на предназначението на сграда или помещение от нея

Когато стартирате или развивате бизнеса си, е важно да разполагате с подходящо място, където да го базирате. Предназначението на имотите е един от факторите, който определя дали те са подходящи за Вашата дейност. Това е така, защото всеки имот трябва да се ползва по предназначението му, определено с подробния устройствен план (ПУП).

Кой може да кандидатства по предстоящата процедура за развитие на клъстери

Само клъстери, регистрирани преди датата на обявяване на приема по процедура BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ ще могат да кандидатстват за финансиране по нея. Това става ясно от публикувания проект на документи за кандидатстване, чието обществено обсъждане приключва на 10.09.. В срок до 1 месец се очаква Управляващият орган на програмата да обработи постъпилите предложения за промени, след което приемът ще бъде обявен.

Бизнес в областта на услугите с пари по мярка 6.4 по ПРСР

Ако планирате да започнете бизнес в областта на услугите или вече развивате такъв, то можете да се възползвате от безвъзмездно европейско финансиране в размер до 200 000 евро, за да стартирате или модернизирате дейността си. Единствено условие е бизнесът да се развива на територията на селска община.