Мнението на Консултанта

Сигнал за нередности във връзка с работата на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“

Във връзка с многобройните запитвания, които получаваме, в момента проучваме и своевременно публикуваме отворените приеми по ПРСР и ОПИК, които са актуални за територията на т. нар. местни инициативни групи (МИГ), действащи на територията на определени селски общини. За съжаление, не винаги получаваме нужното съдействие от страна на служителите на МИГ, което възпрепятства работата ни и е пречка пред това да предоставяме актуална и навременна информация на потенциалните кандидати по програмите. Тъй като не смятаме, че трябва да се примирим с подобна ситуация, днес изпратихме сигнал до ръководителя на структурата в Министерството на земеделието, която отговаря на дейността на местните инициативни групи.

Приеми по ОПИК, които се прилагат на територията на отделни общини

Малки и средни предприятия, развиващи дейност на територията на определени селски общини мога да получат 90% безвъзмездно финансиране за реализация на своите проекти. Средствата могат да се използват за технологично обновление, внедряване и сертифициране на стандарти, внедряване на ИКТ системи за управление на бизнеса (ERP системи), разработване или внедряване на иновации.

Приеми по ПРСР, които се прилагат на територията на определени общини

Земеделски стопани, преработватели на земеделска продукция и микрофирми от сектора на производството и услугите, развиващи дейност в няколко селски общини, могат да кандидатстват по мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 6.4 по ПРСР. Графиците за приеми може да видите в секциите ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ и ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

Схема "Подобряване на производствения капацитет в МСП" - възможност за фирмите да развият дейността си

Една от най-атрактивните за бизнеса финансиращи схеми отново е отворена за кандидатстване след 3 годишна пауза. Схемата възстановява до 70% от сумата на инвестициите в производствени машини, оборудване и софтуер.

Предложения за промяна в Условията за кандидатстване по мярка 6.4.1

Днес - 13 юли е последният ден, в който всеки заинтересован, може да подаде писмени възражения и предложения по проекта на публикуваните за обществено обсъждане Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по мярка 6.4.1. по ПРСР.

В следващия линк, сме публикували имейла с предложенията, които ние от "Евро програми" ЕООД, изпратихме до управляващия орган на програмата.

Ще финансира ли мярка 6.4 по ПРСР "копаенето" на криптовалути?

Само няколко часа след публикуване на статия в интернет, в която се твърди, че мярка 6.4. ще финансира проекти за добиване на виртуални валути, получихме няколко запитвания, дали действително подобни проекти могат да получат пари по програмата.

В подкрепа на запазване на процента на помощта по мярка 6.4 на 75%

В края на миналата година на 8-то заседение на Комитета по наблюдение по ПРСР бе взето решение за намаляване на безвъзмездното финансиране по мярка 6.4.1. от 75% на 50%.

От "Евро програми", считаме това решение за крайно несправедливо и погрешно, като имаме следните аргументи:

Пълен списък на производствените дейности, които се финансират по мярка 6.4.

Микрофирми, развиващи дейност на територията на селски район, могат да получат безвъзмездно финансиране за реализация на проекти в производствения сектор на икономиката, както следва:

75% или 50% безвъзмездно финансиране по мярка 6.4?

Какъв да бъде процентът на безвъзмездната финансова помощ по мярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" по ПРСР. Търсим мнението на кандидат-бенефициентите

Този път в рубриката "Мнението на консултанта", търсим Вашето мнение по въпроса:

Мярка 6.4. по ПРСР – една отлична възможност за финансиране на предприятия от производствения сектор на икономиката

Опитът ни показва, че макар, в представянето на мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” да е посочено, че тя финансира проекти, свързани с производствена дейност, на практика, много малък брой представители на този сектор, обръщат внимание на тази възможност. А тя си заслужава. По-надолу са изложени аргументите за това: