Мнението на Консултанта

Фотоволтаични системи за фирмите

До 15 май 2023 г., фирмите могат да подават проекти за изграждане на фотоволтаични системи по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“.

Как ще се оценяват проектите за внедряване на иновации

На 13 февруари започна приемът на проекти по схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Той ще продължи до 30 април. Всeки кандидат, който проявява интерес към схемата, преди да вземe решение за кандидатстване, трябва:

1. Да се увери, че той и неговият проект отговарят на задължителните изисквания, които, са:

Само за иновативни фирми

Предстои отварянето на схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Поради големия интерес към нея, включително от кандидати, чиито инвестиционни намерения не отговарят на фокуса на финансиращата програма, с тази статия, ще се опитаме да внесем яснота към какви проекти и фирми е насочена схемата.

Една отлична, но все още малко използвана, възможност за финансиране дейността на лекарски и стоматологични практики

Действащи и новосъздадени лекарски и стоматологични практики могат да получат до 75% безвъзмездна помощ за инвестиции в оборудване, инструменти, дейности за ремонт и реконструкция на медицински центрове и кабинети, закупуване на специализиран софтуер. Финансирането е по мярка 6.4 по Програмата за развитие на селските райони.

Сигнал за нередности във връзка с работата на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“

Във връзка с многобройните запитвания, които получаваме, в момента проучваме и своевременно публикуваме отворените приеми по ПРСР и ОПИК, които са актуални за територията на т. нар. местни инициативни групи (МИГ), действащи на територията на определени селски общини. За съжаление, не винаги получаваме нужното съдействие от страна на служителите на МИГ, което възпрепятства работата ни и е пречка пред това да предоставяме актуална и навременна информация на потенциалните кандидати по програмите. Тъй като не смятаме, че трябва да се примирим с подобна ситуация, днес изпратихме сигнал до ръководителя на структурата в Министерството на земеделието, която отговаря на дейността на местните инициативни групи.

Приеми по ОПИК, които се прилагат на територията на отделни общини

Малки и средни предприятия, развиващи дейност на територията на определени селски общини мога да получат 90% безвъзмездно финансиране за реализация на своите проекти. Средствата могат да се използват за технологично обновление, внедряване и сертифициране на стандарти, внедряване на ИКТ системи за управление на бизнеса (ERP системи), разработване или внедряване на иновации.

Приеми по ПРСР, които се прилагат на територията на определени общини

Земеделски стопани, преработватели на земеделска продукция и микрофирми от сектора на производството и услугите, развиващи дейност в няколко селски общини, могат да кандидатстват по мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 6.4 по ПРСР. Графиците за приеми може да видите в секциите ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ и ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

Схема "Подобряване на производствения капацитет в МСП" - възможност за фирмите да развият дейността си

Една от най-атрактивните за бизнеса финансиращи схеми отново е отворена за кандидатстване след 3 годишна пауза. Схемата възстановява до 70% от сумата на инвестициите в производствени машини, оборудване и софтуер.

Предложения за промяна в Условията за кандидатстване по мярка 6.4.1

Днес - 13 юли е последният ден, в който всеки заинтересован, може да подаде писмени възражения и предложения по проекта на публикуваните за обществено обсъждане Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по мярка 6.4.1. по ПРСР.

В следващия линк, сме публикували имейла с предложенията, които ние от "Евро програми" ЕООД, изпратихме до управляващия орган на програмата.

Ще финансира ли мярка 6.4 по ПРСР "копаенето" на криптовалути?

Само няколко часа след публикуване на статия в интернет, в която се твърди, че мярка 6.4. ще финансира проекти за добиване на виртуални валути, получихме няколко запитвания, дали действително подобни проекти могат да получат пари по програмата.