Мнението на Консултанта

Сигнал за нередности във връзка с работата на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“

Във връзка с многобройните запитвания, които получаваме, в момента проучваме и своевременно публикуваме отворените приеми по ПРСР и ОПИК, които са актуални за територията на т. нар. местни инициативни групи (МИГ), действащи на територията на определени селски общини. За съжаление, не винаги получаваме нужното съдействие от страна на служителите на МИГ, което възпрепятства работата ни и е пречка пред това да предоставяме актуална и навременна информация на потенциалните кандидати по програмите. Тъй като не смятаме, че трябва да се примирим с подобна ситуация, днес изпратихме сигнал до ръководителя на структурата в Министерството на земеделието, която отговаря на дейността на местните инициативни групи.

Схема "Подобряване на производствения капацитет в МСП" - възможност за фирмите да развият дейността си

Една от най-атрактивните за бизнеса финансиращи схеми отново е отворена за кандидатстване след 3 годишна пауза. Схемата възстановява до 70% от сумата на инвестициите в производствени машини, оборудване и софтуер.

Предложения за промяна в Условията за кандидатстване по мярка 6.4.1

Днес - 13 юли е последният ден, в който всеки заинтересован, може да подаде писмени възражения и предложения по проекта на публикуваните за обществено обсъждане Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по мярка 6.4.1. по ПРСР.

В следващия линк, сме публикували имейла с предложенията, които ние от "Евро програми" ЕООД, изпратихме до управляващия орган на програмата.

Ще финансира ли мярка 6.4 по ПРСР "копаенето" на криптовалути?

Само няколко часа след публикуване на статия в интернет, в която се твърди, че мярка 6.4. ще финансира проекти за добиване на виртуални валути, получихме няколко запитвания, дали действително подобни проекти могат да получат пари по програмата.

В подкрепа на запазване на процента на помощта по мярка 6.4 на 75%

В края на миналата година на 8-то заседение на Комитета по наблюдение по ПРСР бе взето решение за намаляване на безвъзмездното финансиране по мярка 6.4.1. от 75% на 50%.

От "Евро програми", считаме това решение за крайно несправедливо и погрешно, като имаме следните аргументи:

Пълен списък на производствените дейности, които се финансират по мярка 6.4.

Микрофирми, развиващи дейност на територията на селски район, могат да получат безвъзмездно финансиране за реализация на проекти в производствения сектор на икономиката, както следва:

75% или 50% безвъзмездно финансиране по мярка 6.4?

Какъв да бъде процентът на безвъзмездната финансова помощ по мярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" по ПРСР. Търсим мнението на кандидат-бенефициентите

Този път в рубриката "Мнението на консултанта", търсим Вашето мнение по въпроса:

Мярка 6.4. по ПРСР – една отлична възможност за финансиране на предприятия от производствения сектор на икономиката

Опитът ни показва, че макар, в представянето на мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” да е посочено, че тя финансира проекти, свързани с производствена дейност, на практика, много малък брой представители на този сектор, обръщат внимание на тази възможност. А тя си заслужава. По-надолу са изложени аргументите за това:

Предстоящ втори прием по мярка 4.2.

През първото тримесечие на 2017 г., в периода Февруари-Март, трябва да се проведе вторият за този програмен период прием по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” по Програмата за развитие на селските райони. Това става ясно от публикуваната от МЗХ индикативна годишна работна програма по ПРСР за 2017 г..

Промяна на предназначението на сграда или помещение от нея

Когато стартирате или развивате бизнеса си, е важно да разполагате с подходящо място, където да го базирате. Предназначението на имотите е един от факторите, който определя дали те са подходящи за Вашата дейност. Това е така, защото всеки имот трябва да се ползва по предназначението му, определено с подробния устройствен план (ПУП).