Текущи програми

Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултура

Краен срок за подаване на проектни предложения: 25 октомври 2016 г.

Бюджет за приема: 2 млн. лв.

Допустими дейности: