Управление на проект

Защо е важно?

Одобрението на един проект и сключването на договор за неговото финансиране е само половината от пътя до крайната му реализация. За да усвои на практика пълния размер на одобрената финансова помощ, бенефициентът трябва да гарантира прозрачното разходване на средствата по проекта, коректното изпълнение на планираните дейности и постигане на заложените индикатори. За целта финансиращите институции са разработили детайлни правила и процедури, които трябва да бъдат спазвани при изпълнение на проектите и отчитане на разходите по тях. Тези правила и процедури са свързани с:
– реда за избор на доставчиците и изпълнителите по проекта;
– реда за отчитане на изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта;
– реда и приложимите документи за отчитане на различните видове разходи – за активи, за услуги, за строителни дейности, за наеми, за трудови възнаграждения, за възнаграждения по граждански договори и други;
– реда за промяна в предвидените по проекта дейности и разходи, в случай, че се налага да бъде направена такава.

Несъобразяването с правилата за изпълнение и отчитане на проекта може да доведе до частичен или пълен отказ за изплащане на финансовата помощ от страна на финансиращата институция. Ето защо бенефициентът трябва детайлно да е запознат с тях, да ги следва и спазва.

Кой да управлява проекта?

Бенефициентът може да назначи свой служител, който да се занимава изцяло с управлението на проекта или да възложи тази, изискваща специфична експертиза дейност, на консултантска фирма, специализирана в подготовка и управление на проекти по европейски програми, каквато е „Евро програми” ЕООД. При избора на един от двата варианта безспорно трябва да се направи сравнение между експертизата на служителя и тази на консултантската организация, както и да се претеглят разходите – от една страна – заплатата и осигуровките за служител за период от 1-на до 3-години, а от друга – предложената цена за управление на проекта от консултантската фирма. Практиката показва, че наемането на трудов договор на лице, чиято експертиза и опит са сравними с тези, които може да предложи, специализирана консултантска фирма, струва от два до четири пъти повече от цената, която иначе бихте платили за управление на проекта към нашата организация.

Финансират ли се разходите за управление на проект?

По някои от финансиращите програми разходите за управление на проекта се финансират от програмата – такива са ОП РЧР и ПРСР, по други програми, каквато е ОПИК – не, но пред алтернативата да не бъдат получени десетки или няколко стотици хиляди лева безвъзмездно финансиране, разходите за консултантска помощ за управление на проект са необходими.

В рамките на услугата „Управление на проект“, ние – от „Евро програми“ ЕООД ще извършим следното:

1) Ще изготвим план-график за изпълнение на дейностите по проекта и отчитане на разходите по него;
2) Ще организираме тръжните процедури за избор на доставчици по проекта, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160. На този етап ние подготвяме необходимите документи – запитвания към потенциалните оференти или публична покана; определяме критериите за избор на оферта и изготвяме методологията за оценка на офертите; заповед за назначаване на членове на комисия, която да оцени офертите; протокол от решение на оценителната комисия за избор на оферта и др.;
3) Ще отчетем коректното изпълнение на дейностите по проекта и постигнатите цели и резултати като периодично подготвяме техническите отчети по проекта;
4) Ще отчетем коректното разходване на средствата по проекта като периодично подготвяме финансовите отчети по проекта;
5) Ще подготвим обосновани искания за измения в Договора за безвъзмездна помощ в случай, че се налага промяна в дейностите и/или разходите по проекта.

Цената

Цената на услугата „Управление на проект“ се определя като процент от инвестицията по проекта и се фиксира след запознаване с обхвата на работата – видовете дейности, които ще се изпълняват и разходи, които ще се отчитат. Ако вече имате одобрен проект и търсите съдействие за неговото управление, моля попълнете формата по-долу, за да Ви изпратим оферта.

Вашето име
Мобилен телефон
Име на фирмата бенефициент
По коя програма изпълнявате проект
В случай, че имате коментари, отбележете ги тук

 

УСЛУГИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни