Често Задавани Въпроси

Кои населени места влизат в списъка на селските райони 2023-2027?

В селските райони по подхода ВОМР и интервенция II.Г.3 "Инвестиции занеселскостопански дейности в селските райони " влизат общини, в които няма населено място с население над 30 000 души. Списъкът по-долу ползва официални данни на НСИ към 31.12.2020 г. и е приложим за прилагане на подхода ВОМР и за интервенцията за "Инвестиции за неселскостопански дейности

Карта на селските райони

Изискването проектът да се реализира в селски район е задължително, за да бъде той допустим за финансиране по мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".

Колко време минава от подаване на проектното предложение до одобрението на проекта?

Три до четири месеца е нормативно определеният срок, в рамките на който трябва да бъдат обявени резултатите от проверката на проектните документи.

Кога ще се изплаща безвъзмездната помощ?

Кога ще се изплаща безвъзмездната помощ – веднага след одобрението на проекта, т.е. преди да започне неговото реализиране или след като той е осъществен? В зависимост от програмата, по която са одобрени за финансиране, фирмите, могат да получат авансово от 20% до 50% от одобрената безвъзмездната помощ. Останалите средства се изплащат на етапи. За целта

Кои населени места влизат в списъка на селските райони?

От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат в списъка на селските райони. Разпределени по области, селски общини са:

Кои населени места влизат в списъка на необлагодетелстваните райони?

Необлаготелстваните райони се делят на два вида: планински райони и райони с природни ограничения, различни от планинските. Списъка на необлагодетелстваните райони, може да изтеглите оттук.

Как се определя дали едно предприятие е микро, малко и средно?

Критериите, според които едно предприятие се определя като микро, малко или средно, са формулирани в чл.3 и 4 от Закона за малки и средни предприятия, а именно:

В кой район на планиране попада дейността на фирмата ми?

Югозападен район за планиране (ЮЗРП) 1. Област София 2. Софийска област 3. Област Кюстендил 4. Област Благоевград 5. Област Перник

Какви са възможностите за получаване на кредит за изпълнение на проекти по ПРСР?

ДФЗ предоставя кредити (осигурява рефинансиране) за реализация на проекти, одобрени за финансиране по мерките по ПРСР. Средствата стигат до потенциалните кредитополучатели чрез посредничеството на 20 търговски банки, с които фондът има сключено споразумение.

Стандартен производствен обем (СПО)

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 въвежда нова мерна единица за икономически размер на земеделското стопанство, наречена "стандартен производствен обем". Стандартен производствен обем (СПО) отразява средната парична стойност на селскостопанската продукция при цена на производител. СПО не включва директните плащания, данък добавена стойност и други данъци. СПО се изчислява на базата на средни цени

ПОЛЕЗНО

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни