Често Задавани Въпроси

Кои населени места влизат в списъка на селските райони 2023-2027?

Новата национална дефиниция определя като „селски райони“ общините, в които няма населено място с население над 15 000 души. Съгласно тази дефиниция, 215 общини от общо 265 общини в България са класифицирани като селски район.

Списък на общините в обхвата на новата дефиниция за „селски район”

Кои са тематичните области на ИСИС?

Информатика и ИКТ

Нали проектът по мярка 6.4. трябва да се реализира в някое село, не може да е в град?

Проектът по мярка 6.4. може да се реализира във ВСЕКИ град, който попада на територията на селска община. Така например, проекти по мярка 6.4. могат да се реализират в градове като Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Балчик, Севлиево, Нова Загора, Свиленград, Карлово, Сопот, Хисаря, Мадан, Правец, Костинброд, Чирпан, Ивайловград, Каспичан, Смядово, Стралджа. Списъкът е примерен.

Карта на селските райони

Изискването проектът да се реализира в селски район е задължително, за да бъде той допустим за финансиране по мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".

Колко време минава от подаване на проектното предложение до одобрението на проекта?

Три до четири месеца е нормативно определеният срок, в рамките на който трябва да бъдат обявени резултатите от проверката на проектните документи.

Кога ще се изплаща безвъзмездната помощ?

Кога ще се изплаща безвъзмездната помощ – веднага след одобрението на проекта, т.е. преди да започне неговото реализиране или след като той е осъществен?

В зависимост от програмата, по която са одобрени за финансиране, фирмите, могат да получат авансово от 20% до 50% от одобрената безвъзмездната помощ. Останалите средства се изплащат на етапи. За целта фирмите трябва да отчетат извършените по проекта разходи със съответните разходооправдателни документи.

Кои населени места влизат в списъка на селските райони?

От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат в списъка на селските райони. Разпределени по области, селски общини са:

Кои населени места влизат в списъка на необлагодетелстваните райони?

Необлаготелстваните райони се делят на два вида: планински райони и райони с природни ограничения, различни от планинските. Списъка на необлагодетелстваните райони, може да изтеглите оттук.

Как се определя дали едно предприятие е микро, малко и средно?

Критериите, според които едно предприятие се определя като микро, малко или средно, са формулирани в чл.3 и 4 от Закона за малки и средни предприятия, а именно:

В кой район на планиране попада дейността на фирмата ми?

Югозападен район за планиране (ЮЗРП)
1. Област София
2. Софийска област
3. Област Кюстендил
4. Област Благоевград
5. Област Перник