Кои са тематичните области на ИСИС?

Информатика и ИКТ

• производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
• ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, embeddedsoftware;
• 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
• Big Data, GridandCloud Technologies;
• безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
• езикови технологии;
• уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
• използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии

• производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
• машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
• инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
• системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
• вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
• създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
• роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
• проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
• био-мехатроника;
• интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
• чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

Индустрия за здравословен живот и био-технологии

• методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
• производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
• производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
• персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
• медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
• нано-технологии в услуга на медицината;
• био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
• „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
• производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
• зелена/био-базирана икономика.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

• културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
• компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
• алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
• производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

 

Приоритетни тематични области за съответния район за планиране

СЗР СЦР СИР ЮЗР ЮЦР

 

ЮИР

 

Мехатроника и чисти технологии Мехатроника и чисти технологии Мехатроника и чисти технологии Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии Мехатроника и чисти технологии Мехатроника и чисти технологии
Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии Информатика и ИКТ Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни