Насърчаване на потенциала на малкия бизнес в прехода към екологична икономика и общество – финансиране на еко-иновации

Бюджет: 52.5 милиона евро (2016-2017 г.)

Програмата „Хоризонт 2020” отчита потенциала на малките и средни предприятия да станат двигател на „зелената”, ненакърняваща природата икономика.

Финансирането е насочено към всякакви видове еко-иновативни МСП с обещаващи идеи, продукти, процеси, услуги и бизнес модели в областите за справяне с климатичните промени, защита на околната среда и ефективното използване на ресурсите и суровините.

За да се премине към екологична икономика и общество, научните изследвания и иновациите могат да се съсредоточат върху следните приоритетни области:

1. Укрепване на технологии, процеси, услуги и продукти в областта на екологичните иновации, включително начини за намаляване на количествата на суровините при производството и потреблението.

Ще бъдат подкрепени всички форми на екологични иновации — поетапни и радикални, които обединяват технологични, организационни, социални, поведенчески, стопански и политически иновации, както и засилването на участието на гражданското общество. Тук ще се включват насочени към потребителите иновации, стопански модели, промишлена симбиоза, системи за продуктови услуги, дизайн на продукта, подходи, свързани с пълния жизнен цикъл, както и проучване на възможности за намаляване на количествата на суровините при производството и потреблението и преодоляване на пречките в това отношение.

2. Подкрепа за иновативни политики и обществени промени.

3. Измерване и оценка на напредъка в прехода към „зелена“ икономика.

4. Насърчаване на ефективното използване на ресурсите чрез цифрови системи.

Иновациите в областта на ИКТ могат да бъдат ключов инструмент в помощ на ефективното използване на ресурсите. За да се постигне тази цел, съвременните и иновативни ИКТ ще допринесат за значително повишаване на производителността, по-конкретно чрез автоматизирани процеси, наблюдение в реално време и системи, подпомагащи вземането на решения. Използването на ИКТ ще има за цел да се засили прогресивната дематериализация на икономиката чрез ускоряване на прехода към цифрови услуги и да се улеснят промените в моделите на потребление и бизнес моделите чрез използването на ИКТ на бъдещето.

5. Други еко-иновации: природно-базирани решения, климатични услуги, устойчиви доставки на суровини, усвояване на данните от Глобалната система за наблюдение на Земята (GEOSS), културно наследство за устойчив растеж, вода.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни