Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата”

Период за прием на проекти: 17.04 – 17.05.2013 г.

Мярката подпомага проекти, насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на производствени мощности, с цел подобряване условията на труд, хигиената, човешкото здраве, здравето на животните и качеството на продукцията и намаляване на отрицателното въздействие или повишаване на положителните ефекти върху околната среда.

Изисквания към кандидатите
• Физически лица, регистрирани като земеделски производители
• Юридически лица или Еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Финансиране
• Размерът на безвъзмездното финансиране е 60 % от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи;
• Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро;
• Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 1 000 000 евро;
• Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период за един кандидат e 3 500 000 евро.

Изисквания към проектите
Финансират се проекти за производство на нови за страната видове при условие, че технологиите за отглеждането им са изпитани и технически утвърдени и е получено разрешение за отглеждането им от Министерството на околната среда и водите, съгласно процедурата разписана в Закона за биологичното разнообразие.

При кандидатстване за реконструкция и модернизация на съществуващи обекти, трябва да се представи регистрация в ИАРА и РВМС.

Допустими за финансиране са инвестиции за:
Сектор 01 – Увеличаване на производствения капацитет чрез изграждане на нови производствени мощности за отглеждане и развъждане на аквакултури.
1.1. Басейнови стопанства за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми.
1.2. Изграждане на садкови стопанства за производство на аквакултури с прилежащата им инфраструктура.
1.3. Изграждане на рециркулационни стопанства, с необходимата инфраструктура.
1.4. Съоръжения за производство на аквакултури като молюски, водорасли и др.
1.5. Оборудване, пряко свързано с развъждането и отглеждането на риба и други водни организми.
1.6. Допълнителни съоръжения и оборудване, свързани с развъждането и отглеждането на риба и други водни организми.
1.7. Пречиствателни съоръжения за отпадни води.
1.8. Оборудване за предпазване на стопанствата за аквакултури от хищници (птици, видри, рапани и др.).
1.9. Обучение на персонала на фермата във връзка с дейността по проекта.

Сектор 02 – Разнообразяване на производството на аквакултури чрез реконструкция и модернизация на съществуващи стопанства.
2.1. Реконструкция и модернизация на басейнови стопанства за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, както и на прилежащата им инфраструктура.
2.2. Реконструкция и модернизация на садкови стопанства за производство на аквакултури с прилежащата им инфраструктура.
2.3. Реконструкция и модернизация на рециркулационни стопанства с необходимата инфраструктура.
2.4. Реконструкция и модернизация на съоръжения за производство на аквакултури като молюски, водорасли и др.
2.5. Оборудване, пряко свързано с развъждането и отглеждането на риба и други водни организми.
2.6. Допълнителни съоръжения и оборудване, свързани с развъждането и отглеждането на риба и други водни организми.
2.7. Пречиствателни съоръжения за отпадни води.
2.8. Оборудване за предпазване на стопанствата за аквакултури от хищници (птици, видри, рапани и др.).
2.9. Съоръжения и оборудване за подобряване безопасността и условията на труд.
2.10. Обучение на персонала на фермата във връзка с дейността по проекта.

Сектор 03 – Изграждане и реконструкция на стопанства за производство на зарибителен материал за зарибяване на водоеми.
3.1. Изграждане, реконструкция и разширяване на съоръжения за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, както и на прилежащата им инфраструктура.
3.2. Оборудване, пряко свързано с развъждането и отглеждането на зарибителен материал и други водни организми.
3.3. Допълнителни съоръжения и оборудване, свързани с развъждането и отглеждането на зарибителен материал и други водни организми.

Допустими за финансиране са разходи за:
• Разходи за строително-монтажни работи;
• Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и др., пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, за доставка, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията;
• Специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на фермата: електрокари и мотокари, транспалетни колички и хладилни контейнери, както и специализиран транспорт за превоз на зарибителен материал;
• Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
• Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация;
• Предварителни разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект;
• Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10% от общите допустими разходи по проекта;
• Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/ или електроенергия, необходими за производствената дейност на кандидата;
• Сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с аквакултурното производство;
• Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти;
• Пунктове за продажба на собствена продукция във ферми за производство на аквакултури;
• Обучение на персонала на фермата във връзка с дейността по проекта;
• Съоръжения и оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
• Инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда.

Срок за изпълнение на проекта – 24 месеца

Приоритетно ще се избират проектите в следната последователност:
• Проекти за изграждане или модернизация на пълносистемни аквакултурниферми или аквакултурни ферми за производство на зарибителен материал. Коефициент за оценка *1
• Проекти за реконструкция и модернизация на съществуващи ферми. Коефициент за оценка *0.8
• Проекти, включващи изграждане на пункт за продажба в рамките на фермата. Коефициент за оценка *0.5
• Други инвестиции. Коефициент за оценка *0.4

Точки за оценка:
• Вид на предприятието микро и малко – 40 точки
• Производство на нови и пазарно ориентирани видове – 20 точки
• Прилагане на методи за аквакултурното производство, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителните ефекти върху околната среда в сравнение с обичайните практики в сектор аквакултура като рециркулационни системи, рафтинг инсталации, понтонни инсталации и садкови инсталации – 20 точки
• Проекти, предложени от млади собственици на аквакултурни ферми от 18 до 40 годишна възраст – 10 точки
• Проекти, предложени от жени, собственици на аквакултурни ферми – 10 точки

Максимален брой 100 точки
Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по мярката може да намерите в Наредбата оттук.

За допълнителни въпроси и разработка на проекти по Мярка 2.1., може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни