Мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“

Период за прием на проекти: 17.04 – 17.05.2013 г.

Подпомагат се инвестициите в следните сектори:
Сектор 01 – Увеличаване преработвателния капацитет чрез изграждане на нови преработвателни единици и/ или разширение на съществуващи
Сектор 02 – Изграждане, разширение, оборудване и модернизация на преработвателни единици с цел подобряване хигиената и условията на труд, опазване на околната среда и внедряване на производствени системи за контрол на качеството и технологични иновации
Сектор 03 – Изграждане на нови пазарни структури
Сектор 04 – Модернизация на съществуващи пазарни структури.

Изисквания към кандидатите
• За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
• За подпомагане по сектор 04 се допускат само юридически лица, регистрирани съгласно чл. 14 от Закона за стоковите борси и тържищата.
• За съществуващи обекти по сектори 01, 02 и 04 кандидатите за подпомагане трябва да са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните (ЗХ) или чл. 229, чл. 262 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).
• Да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
• Да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
• Да нямат изискуеми задължения към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФ „Земеделие“);
• Да са микро-, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) или да са със състав, по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро.

Финансиране
• Размерът на безвъзмездното финансиране за МСП е 60 % от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи;
• Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро;
• Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 2 500 000 евро за сектор 01, 1 000 000 евро за сектор 02, 3 000 000 евро за сектор 03 и 300 000 евро за сектор 04;
• Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един кандидат за целия програмен период е 5 000 000 евро за сектор 01, 2 000 000 евро за сектор 02, 6 000 000 евро за сектор 03 и 600 000 евро за сектор 04;
Безвъзмездната финансова помощ за предприятия, които не са МСП и са със състав, по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро, е в размер 30 % от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 750 000 евро за сектор 01, 300 000 евро за сектор 02, 900 000 евро за сектор 03 и 90 000 евро за сектор 04.

Допустими за финансиране са разходи за:
1. разходи за СМР;
2. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията;
3. специализирана складова техника и специализирани транспортни средства, пряко свързани с производствената дейност на кандидата;
4. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;
5. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация;
6. предварителни разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект;
7. закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 % от общите допустими разходи по проекта;
8. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, единствено и само необходими за производствената дейност на кандидата;
9. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти;
10. обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция;
11. инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда;
12. разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:
а) съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци – използване на отпадъците от преработката за производство на страничен продукт (рибно брашно и/или други);
б) оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;
в) съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд.

Срок за изпълнение на проекта – 24 месеца

Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по мярката може да намерите в Наредбата оттук.

За допълнителни въпроси и разработка на проекти по Мярка 2.6., може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни