Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Период за прием на проекти: 21.12.2020 г. – 20.01.2021

Бюджет по схемата: 156 млн. лева

Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
1) да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел
2) да са микро, малки или средни предприятия, съгласно Закона за МСП
3) да са регистрирани не по-късно от 01.10.2020 г.
4) да са преустановили или ограничили дейността си в резултат на Заповеди с №№ РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването в търговските обекти, по отношение на които се заявява подкрепа, и да развиват основна или допълнителна икономическа дейност в един от следните кодове/сектори съгласно Класификация на икономическите дейности:
– 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, с изключение на:
47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;
47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);
47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);
47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики).

– 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“;
– 56 „Ресторантьорство“;
– 59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания;
– 59.14 „Прожектиране на филми“;
– 68.10 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти;
– 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“;
– 68.32 Управление на недвижими имоти;
– 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.
– 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“;
– 85 „Образование“;
– 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;
– 90 „Артистична и творческа дейност“;
– 91.02 „Дейност на музеи“;
– 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“;
– 91.04 „Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати“;
– 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;
– 96.01 „Пране и химическо чистене“;
– 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“.

ВАЖНО: Допустими по настоящата процедура са единствено кандидати, чийто обекти са засегнатите вследствие на една или повече от Заповеди на Министъра на здравеопазването (Заповеди с №№ РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г.).
ВАЖНО: В допълнение, кодът на икономическата дейност, извършвана в обектите, преустановили/ограничили дейност, също трябва да попада в един от горепосочените кодове/сектори съгласно КИД – 2008.

5) да нямат публични задължения към НАП и общината по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) и т. 7 (по влезли в сила наказателни постановления) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

! Не са допустими за кандидатстване фирми, които кандидатстват за финансиране на земеделски дейности, дейности, свързани с преработватка на земеделски и горски продукти, дейности за отглеждане или преработка на аквакултури, дейности, попадащи в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“.

Безвъзмездно финансиране
Сумата на финансовата помощ се изчислява въз основа на процент от оборота без ДДС на предприятието/конкретния обект през периода на предходната година, съответстващ на периода на действие на временните противоепидемични мерки в посочените по-горе заповеди на министъра на здравеопазването до отпадането на ограниченията, и в зависимост от извършваната икономическа дейност.

20% от оборота без ДДС могат да получат предприятия със следните кодове на основна/допълнителна икономическа дейност:
– 85 „Образование“;
– 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;
– 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“;
– 90 „Артистична и творческа дейност“;
– 91.02 „Дейност на музеи“;
– 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“;
– 91.04 „Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати“;
– 59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания;
– 59.14 „Прожектиране на филми“;
– 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;
– 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“;
– 56 „Ресторантьорство“;
– 68.10 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти;
– 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“;
– 68.32 Управление на недвижими имоти;
– 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“

10% от оборота без ДДС могат да получат предприятия с код на основна/допълнителна икономическа дейност:
– 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

10% от оборота без ДДС могат да получат засегнатите от противоепидемичните мерки разположени на територията на големите търговски центрове (МОЛ-овете) предприятия с код на основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ, както следва:
– 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, с изключение на:
47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;
47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);
47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);
47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики);
– 96.01 „Пране и химическо чистене“.

В случай че дейността или обектът не са функционирали през посочения период (например дейността е започнала след 1 януари 2020 г.), ще се имат предвид данните за месец октомври 2020 г.

Съфинансиране от страна на предприятията не е необходимо.

Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, в това число:
– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
– Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Ако кандидатстването по схема „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ представлява интерес за Вашата фирма, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
2. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
3. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
4. Да подготвим финалния отчет за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни