Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период за прием на проекти: 14 май – 15 юни 2020 г.

Бюджет по схемата: 173 000 000 лева

Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
1) да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
2) да са микро и малки предприятия – това са фирми с не повече от 49 човека персонал
3) да са регистрирани преди 01.07.2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност
4) да имат оборот за 2019 г. поне 30 000 лв.
5) оборотът им за месец април 2020 г., трябва да е намалял с поне 20% спрямо средно аритметичния месечен оборот на фирмата през 2019 г.
6) да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО
7) да нямат задължения към общината и държавата повече от 1 на сто от сумата на годишния им общ оборот и повече от 50 000 лева
В случай, че фирмата има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 2019 година е необходимо да представи доказателства, че е предприела мерки, за погасяването им. За тази цел могат да бъдат представени следните документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

! Не са допустими за кандидатстване земеделски производители и преработватели на земеделски и горски продукти.

Безвъзмездно финансиране
• 100% от допустимите разходи по проекта
• минимален размер на БФП – 3 000 лева
• максимален размер на БФП – 10 000 лева
• сумата на безвъзмездна помощ не може да надхвърля 10% от нетните приходи от продажби за 2019 година на фирмата-кандидат

Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, в това число: за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

Към края на деня на 27.05.2020 г., броят на подадените проекти е малко над 25 000, а общата сума, за която кандидатстват е 200 млн. лв. (средно 8 хил. лв. на кандидат). От Министерството на икономиката изразиха готовност да осигурят допълнителни 40 млн. лева към бюджета на процедурата от 173 млн. лв., от което следва, че кандидатите ще имат на разположение общо 213 млн. лв.. Това значи, че поне още 13 млн. лв. ще се разпределят между тези, които ще подадат заявления през следващите дни.

Ако кандидатстването по схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ представлява интерес за Вашата фирма, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
2. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
3. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
4. Да подготвим финалния отчет включващ техническа и финансова част за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни