Разработване на иновации в предприятията

Период за прием на проекти: 15.01 – 15.05.2024 г.
Бюджет: 127 000 000 лева

Ще бъдат финансирани проекти, разработващи продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Ще се финансират проекти за вътрешна за предприятието (in house) развойна дейност/иновации, попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027:

• ИКТ и информатика:
– ИКТ-базирани услуги и системи; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии и рекреативни индустрии, кръгова и биобазирана икономика, туризъм (във връзка с другите тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и “вградени технологии”;
– 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
– Интернет на нещата (IoT);
– Изкуствен интелект и повишаване на промишления и технологичен капацитет в усвояване на изкуствения интелект;
– големи/свързани данни, геопространствени данни, анализ на данни, обработка на данни (Data processing, Small data science), инструментариум за работа с данни, споделяне, обмен, използване и повторно използване на данни, облачни изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), модели за предвиждане, основани на данни; симулация, моделиране и цифрови близнаци;
– комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
– киберфизически системи и цифрови двойници; киберсигурност;
– блокчейн технологии;
– системи и услуги в сферата на финтех;
– технологии за човеко-машинно взаимодействие (Interaction technologies);
– интернет услуги; софтуер като услуга, innovation-as-a-service и everything-as-a-service (SaaS, IaaS и XaaS) и архитектура на услугата; уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
– производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи.

• мехатроника и микроелектроника:
– Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
– Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху универсална, специализирана, специална/кибер/ и сервизна роботика;
– Разработка и производство на електронни и електромеханични компоненти и модули;
– Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи на база платформа “Индустрия 4.0” и дигитализация и цифрова трансформация на индустриалното производство;
– Проектиране, развитие и производство на роботизирани системи за автоматизация в т.ч. и такива с изкуствен интелект; Насърчаване стартирането на серийно производство на български автономни роботи и системи; увеличено внедряване на роботи и автономни технологии в българската промишленост; използване на роботи в секторите с дългосрочен дефицит на кадри като: земеделие, хигиенни дейности, ръчни повторяеми операции и други;
– Разработване, изследване и приложение на системи за технологична роботизация, с акцент на тежки процеси и агресивни среди (заваръчни процеси, леярски системи, обслужване и поддръжка на агресивни и опасни процеси и др.);
– Проектиране и производство на високотехнологични и експортно ориентирани мехатронни продукти с висока добавена стойност вкл. в аеро-космическата индустрия и участие в над-национални производствени вериги; Хибридно валидиране на мехатронни системи чрез виртуални и физически прототипи; Автомобилна и авио-мехатроника;
– Интелигентни системи и уреди, вкл. използващи изкуствен интелект; 3-D моделиране, проектиране и валидиране на компоненти и системи; 3-D принтиране за нуждите на индустрията;
– Биомехатроника; Биоелектроника– моделиране и характеризиране на зарядов пренос и обработка на сигнали в биообекти като протеини, DNA и др. за разработване на градивни елементи и създаване на прототипи на интегрални устройства и сензори;
– Системи и технологии за развитие на Синята икономика;
– Системи и технологии, базирани на мобилност и местоположение;
– Фотоника и технологии за изображения;
– Моделиране (device modeling) на полупроводникови елементи и компоненти, както и схеми и системи, съдържащи конвенционални и неконвенционални субмикронни и наноразмерни устройства – компактни модели, физични модели, поведенчески модели, логически модели, системни модели; Схемно (circuit) проектиране (ECAD), топологично (layout) проектиране (ECAD), технологично проектиране (TCAD) и разработване на интегрални схеми и системи – цифрови, аналогови, смесеносигнални, RF; Проектиране, разработване, изследване, прототипиране и окачествяване на специализирани аналогови и цифроаналогови интегрални схеми (ASIC), включително EMC и ESD защита-върху-чип; Верификация и тестване на полупроводникови интегрални схеми в процеса на разработване и в процеса на производство;
– Виртуални технологии за развитие на нови продукти и процеси, виртуално прототипиране и оптимизация;
– Проектиране, разработване, характеризиране и прототипиране на MEMS устройства и структури за сензори, RF, биомедицински, индустриални, земеделски, фармакология и др. приложения;
– Асемблиране и корпусиране на полупроводникови чипове;
– Анализ на отказите (failure analysis) в интегрални схеми, системи, устройства, модули; Разработване на софтуер за вградени системи (embedded systems), както и софтуерни решения за проектиране (EDA), вкл. с отворен код;
– Синтез и характеризиране на нови материали с приложения в микро- и наноелектрониката;
– Проектиране, разработване и производство на устройства, съоръжения и системи с приложение в полупроводниковите производства; Пилотни линии за експериментиране, разработване и тестване на иновативни процеси, съоръжения и технологии;
– Моделиране, характеризиране, проектиране и разработване на процеси и технологии за преобразуване на събраната енергия (energy harvesting), както и проектиране, прототипиране и производство на такива устройства;
– Разработване, усъвършенстване и адаптиране на подходи, технологии за ускоряване на разработването на квантови чипове.

• индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии:
– Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
– Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
– Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
– Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
– Биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
– Въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;
– Приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
– Синя и зелена биобазирана икономика;
– Индустриални биотехнологии;
– ИКТ с приложение в тематичната област;
– Ин витро, тъканно инженерство и регенеративна медицина;
– Фотоника и технологии за изображения, екрани и технологии за дисплей.

• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
– Културните и творческите индустрии, вкл. дигитализация (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио);
– Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
– Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки и услуги за алтернативни и екстремни спортове и туризъм, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

• чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика:
– Иновации в областта на производството, съхранение, спестяване, ефективно разпределение и потребление на енергия, вкл. от различни възобновяеми енергийни източници;
– Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
– Водород – базирани технологии: производство на водород с акцент върху зеления водород, съхранение, транспорт и използване на водорода в индустрията, енергетиката, транспорта и бита;
– Разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси, особено тези, които са по-трудни за декарбонизация, като стомана, цимент и стъкло;
– Разработване и внедряване на технологии свързани с устойчивата мобилност (батерийна и водородна), базирана на водород и други алтернативни горива, свързана инфраструктура и еко-мобилността;
– Технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни суровини и материали, за удължаване живота на продуктите и използването им в други производства и услуги;
– Безотпадни технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства и услуги.
ВАЖНО: В случай на проекти, които ще се изпълняват в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”, подкрепа могат да заявят само микро, малки или среди предприятия (МСП). В случай на партньорство, партньорът също следва да бъде МСП.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

Допустими кандидати по схемата са предприятия, които отговарят на следните изисквания:
1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.;
3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• микро предприятие ≥ 80 000 лева
• малко предприятие ≥ 200 000 лева
• средно предприятие и малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 800 000 лева
• голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева
4) Да са микро, малки или средни предприятия, или малки дружества със средна пазарна капитализация (компании, които по финансови показатели са МСП, но средно-списъчният брой на персонала им е до 499 служители).

Едно предприятие може да кандидатства самостоятелно или в партньорство с още едно предприятие. Големи предприятия могат да кандидатстват само в партньорство с МСП.

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТИ

Елемент А
1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
Елемент Б
1. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ

Във връзка с изпълнението на предвидените по проекта дейности, допустими за финансиране са следните разходи:
Елемент А
1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.
3. Разходи за амортизация за сгради и помещения, за срока на изпълнение на проекта, вписани в активите на кандидата/партньора, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.
4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията:
а) разходи за възлагане на научни изследвания;
б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица – до 20% от общо допустимите разходи по проекта;
в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
5. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията.

Елемент Б
1. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.
– разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;
– разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;
– разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработената иновация.

Разходите по елемент А са допустими, както за кандидати, така и за партньори с изкл. на разходите по т.5, допустими само за кандидати. Разходите по елемент Б са допустими само за кандидати.

ФИНАНСИРАНЕ

• Минимален размер на безвъзмездното финансиране – 50 000 лева
• Максимален размер на безвъзмездното финансиране:
– за микро предприятия – 250 000 лева, но не повече от 100% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
– за малки предприятия – 400 000 лева, но не повече от 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
– за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация – 500 000 лева, но не повече от 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
– за големи предприятия – 500 000 лева, но не повече от 10% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

% на безвъзмездната помощ:
– за микро и малки предприятия – до 60%
– за средни предприятия – до 50%
– за малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия – до 40%

Срок за изпълнение на проектите: 18 месеца

Ако кандидатстването по процедура „Разработване на иновации в предприятията“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по процедурата и колко точки би събрал проектът Ви в случай, че бъде подаден за оценка.
2. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
3. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
4. Да подготвим междинните и финалния отчети за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни