Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП – BG16RFOP002-2.044

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.044 трябва да се изпълняват на територията на общините Балчик и Генерал Тошево

Бенефициенти

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
• да имат постоянен адрес (в случай на ЕТ), седалище и адрес на управление на територията на общините Балчик и Генерал Тошево и да осъществяват предвидените дейности по проекта на територията на общините Балчик и Генерал Тошево;
• да са малки и средни предприятия.  НЕ СЕ финансират проекти на микро предприятия;
• да имат минимум 3 приключени финансови години (2016, 2016 и 2018 г.)
• да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
– за малки предприятия >= 750 хил. лв.
– за средни предприятия >= 3 млн. лв.

• да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Допустими за финансиране са разходи за:

1. Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.
2. Разходи за услуги във връзка с:
2.1. Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с така наречените „съществени изисквания‖ към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти);
2.2 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;
2.3 Присъждане на екомаркировката на ЕС.
3. Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики.
4. Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията. Стойността на предвидените в проекта разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията не могат да надвишават 50% от общите допустими разходи по проекта.
5. Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление.
ВАЖНО: Разходите за ре-сертификация са допустими, само когато е налице преминаване към по-висока версия на вече приложен стандарт за управление и само в случай, че вече приложения стандарт за управление не е изтекъл към дата на обявяване на процедурата за подбор.
6. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за осъществяване на дейността – до 150 000 лева.

Безвъзмездно финансиране
• 90% от допустимите разходи по проекта
• минимален размер на БФП – 44 006,18 лева
• максимален размер на БФП – 352 044 лева

Ако кандидатстването по схема „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ представлява интерес за Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проекта.

На етап изпълнение на проекта
3. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ЗУСЕСИФ.
4. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

За допълнителни въпроси по схема „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0878 21 16 50, 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни