Схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Период за прием: 28.06.2012 – 31.10.2013 г.

Бюджет по схемата: 293 374 500 лева

Безвъзмездно финансиране: 30%-50%

Максимален размер на безвъзмездната помощ за един проект:
2 млн. лева

Допустими бенефициенти: микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България от следните сектори на икономиката:
– Сектор B „Добивна промишленост”;
– Сектор C „Преработваща промишленост”;
– Сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”;
– Сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”;
– Сектор G „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети”;
– Сектор H „Транспорт, складиране и пощи”;
– Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство”;
– Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения”;
– Сектор M „Професионални дейности и научни изследвания”;
– Сектор N „Административни и спомагателни дейности”;
– Сектор P „Образование”;
– Сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа”;
– Сектор R „Култура, спорт и развлечения”, или
– Сектор S „Други дейности”.

Не се подпомагат по схемата предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които попадат в Сектор С – код на икономическа дейност:
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
– 10.81. „Производство на захар”;
– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
– 10.9. „Производство на готови храни за животни”;
– 11.01. „Производство на спиртни напитки”;
– 11.02. „Производство на вина от грозде”;
– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
– 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”;
– 11.05. „Производство на пиво”;
– 11.06. „Производство на малц”.

Допустими разходи

1. Инвестиционни разходи за:
– Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации за собствени нужди
– Закупуване, доставка и въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи)
– Смяна на горивна база (енергоносителя).
– Закупуване на други материали и оборудване, които водят до намаляване на енергийното потребление
– Строително-монтажни работи, които намаляват енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията или са необходими за въвеждането в експлоатация на предвидените по проекта материали и оборудване
– Придобиване на лицензи, патенти и други нематериални активи, свързани с експлоатацията на закупуваните дълготрайни активи, включително придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ)

2. Инвестиционни разходи за закупуване на нови машини и съоръжения за производствени цели, които, освен че намаляват разхода на енергия за единица продукция, са свързани с увеличаване на производствения капацитет и/или въвеждането на нови продукти

3. Разходи за услуги за:
– Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в някой от публичните регистри по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност (до 20 хил. лв.)
– Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС  EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001
– Визуализация на проекта (до 5 хил. лв.)
– Одит на проекта (до 5 хил. лв.)

За разработка на проекти по схемата, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0887 63 41 23или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни