Схема Енергийна ефективност в МСП

Краен срок за кандидатстване – 28.10.2016 г.

Бюджет: 90 млн.евро (176 024 700 лв.)

Допустими кандидати:
• Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
• Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
• Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
• Кандидатите трябва да развиват своята основна дейност в един от следните сектори:
– сектор B „Добивна промишленост”;
– сектор C „Преработваща промишленост”;
– сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”;
– сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”;
– сектор F „Строителство“.

Допустими дейности/разходи:
Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)
1) Придобиване на ДМА и ДНА, допринасящи за подобряване на ЕЕ на предприятията.
2) Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията.
3) Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на ел. енергия от ВЕИ за собствено потребление.
ВСЯКА от предвидените за изпълнение мерки следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% съгласно, обследването за енергийна ефективност, извършено от лице, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ

Елемент Б „Услуги“(незадължителен)
1) Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ;
2)Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
3) Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите по Елемент А;
4) Консултантски услуги за извършване на енергиен одит – до 20 000 лв.
5) Публичност и визуализация – до 3 000 лв;
6) Одит на проекта – до 5 000 лв.

Финсиране
Минимален размер на помощта: 50 000 лв.
Максимален размер на помощта: 1 500 000 лв.

Интензитет на помощта (% на безвъзмездната финансова помощ)

В зависимост от режима на подпомагане, който реши да ползва кандидатът – „регионална помощ” или „минимална помощ” или „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ процентът на безвъзмездната финансова помощ по елемент А „Инвестиции“, е както следва:

Интензитет на помощта за режим „регионална помощ“

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейностиизвън ЮЗР Максимален интензитет на помощта за дейностив ЮЗР
Микро и малки предприятия 70 % 45 %
Средни предприятия 60 % 35 %

 

Интензитет на помощта при избран режим „минимална помощ”

• До 70 % за дейности по Елемент А “Инвестиции“ за микро, малки и средни предприятия

Интензитет на помощта при избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“

• До 65 % за микро и малки предприятия

• До 55 % за средни предприятия

Безвъзмездното финансиране по Елемент Б „Услуги“ е само под режим „минимална помощ” и е в размер на 90% от разходите за услуги.

Срок за изпълнение на проектите: 18 месеца

Ако кандидатстването по схема „Енергийна ефективност в МСП“ представлява интерес за Вашата компания, ние от „Евро програми” ООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата
2. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим предварителна оценка/прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана, Бюджета по проекта и Декларациите, които се внасят за оценка.

На етап изпълнение на проекта
4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ЗУСЕСИФ.
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

За подробна консултация и разработка на проекти по схема „Подкрепа за иновации в предприятията”, може да се свържете с нас на телефон 0887 63 41 23, 0878 21 16 50 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни