Схема „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и услуги”

Срок за кандидатстване – 1-ва сесия – с краен срок за набиране на проекти 7 март, сесия 2 с краен срок 9 май, сесия 3 с краен срок 11 юли, сесия 4 до 12 септември и сесия 5 с краен срок за набиране на проеки 14 ноември 2011 г.


Бюджет по схемата:
48 895 750 лева

Основната цел
на схемата е да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност.
Бенефициенти:
Допустими по схемата са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:
• Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и
• Да имат седалище в България, и

• Да са създадени преди повече от 3 години от датата на кандидатстване.

В допълнение към горните изисквания, допустими за финансиране по настоящата процедура са  кандидатите, които:
• внедряват иновативни продукти, процеси или услуги, създадени от кандидата или апортирани в капитала на кандидата от патентопритежателя/притежателя на свидетелството за полезен модел или създадени въз основа на договор, по който кандидатът е възложител, и
• притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел за внедрявания по проекта иновативен продукт/процес, а  в случаите на внедряване на иновативна услуга – притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел върху продукт/процес, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата, или са подали заявка за патент за изобретение за внедрявания чрез проекта продукт/процес в Патентно ведомство, а  в случаите на внедряване на иновативна услуга – са подали в Патентно ведомство заявка за патент за изобретение за продукта/процеса, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата. Датата на подаване на заявката за патент трябва да е преди датата на подаване на проектното предложение, и
• при внедряването на иновативните продукти/процеси/услуги не нарушават права върху чужда интелектуална собственост.


Допустими разходи:

Инвестициoнни разходи
• Закупуване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси или услуги;
• Закупуване на комплектни възли, агрегати и детайли, които се възлагат при създаване на части от или на цялата поточна линия за производство на иновативния продукт / реализация на иновативния процес;
• Разходи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или  производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР) – до 20% от общите допустими разходи по проекта;
• Придобиване на дълготрайни нематериални активи, пряко свързани с внедряването на иновативни продукти.Разходи за услуги
• Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване или реализиране на иновативния продукт, процес или услуга;
• Разработване на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт, процес или услуга;
• Разработване на бизнес и маркетингови стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси, услуги – извършване на маркетингови проучвания и анализи, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите, развитие на дистрибуционни мрежи;
• Консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху интелектуална собственост по внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси/услуги;
• Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга.

Безвъзмездно финансиране

• за микро и малки предприятия – 70% от инвестиционните разходи и 50% от разходите за услуги. Минимален размер 200 хил. лв и максимален размер 2 млн.  лв.
• за средни предприятия – 60% от инвестиционните разходи и 50% от разходите за услуги. Минимален размер 200 хил. лв и максимален размер 2 млн.  лв.
• за големи предприятия – 50%. Минимален размер 200 хил. лв и максимален размер 3 млн.  лв.


Срок
за изпълнение на проекта до 24 месеца
Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по схемата може да намерите в Насоките за кандидатстване оттук.


За разработка на проекти по мярката, може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон
0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни