Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Срок за кандидатстване – 30.12.2010 – 01.04.2011 г.
Бюджет по схемата: 97 791 500 лева

Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
• да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
• да имат седалище в България
• да са микро (до 9 човека персонал), малки (10-49) или средни (50-249) предприятия
• да имат минимум 3 приключени финансови години (2007, 2008, 2009 г.)
• да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:
– C20 „Производство на химични продукти”;
– C21 „Производство на лекарствени вещества и продукти”;
– C26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти”;
– C27 „Производство на електрически съоръжения”;
– C28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение”;
– C29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета”;
– C30 „Производство на превозни средства, без автомобили”.
– J58 „Издателска дейност”;
– J59 „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика”;
– J60 „Радио- и телевизионна дейност”;
– J61 „Далекосъобщения”;
– J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;
– J63 „Информационни услуги”.
– М72 „Научноизследователска и развойна дейност”.

• да са реализирали нетни приходи от продажби през 2009 г. , както следва:
– микро предприятията – ≥ 300 000 лева.
– малки предприятията – ≥ 600 000 лева.
– средни предприятията – ≥ 1 500 000 лева.
Допустими за финансиране са разходи за:

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи:
– Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу.Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи:
– Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти,  права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др.Разходи за консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието (в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии), както и визуализация и одит.

Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата схема – до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева.
Безвъзмездно финансиране
• за микро и малки предприятия – 70%
•  за средни предприятия – 60%
Минимален и максимален размер на помощта
• за микро предприятия – 150 000 лв., 500 000 лв.
• за малки предприятия – 300 000 лв., 1 000 000 лв.
• за средни предприятия – 500 000 лв., 2 500 000 лв.
Условието за минимален размер на финансовата помощ поставя и долната граница за размера на инвестициите, които кандидатите трябва да реализират, както следва:
• Микро предприятия – ≥ 214 285,71 лева.
• Малки предприятия – ≥ 428 571,43 лева.
• Средни предприятия – ≥ 833 333,33 лева.
Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по схемата може да намерите в Насоките за кандидатстване оттук.

За допълнителни въпроси по схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефони 02/448 41 64
, 0887 63 41 23 или e-mail:office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни