Схема „Технологична модернизация в предприятията”, ОП КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

Крайният срок за подаване на предложения е 22 януари 2008г., 16.00 часа.

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са насочени към модернизация на технологичното оборудване, свързано с разширяване дейността на предприятията и повишаване на конкурентноспособността им, включително подкрепа за продуктова или процесова иновация.

Размер на безвъзмездната финансова помощ – от 50 хил. лв. до 2 млн. лв.

Кой може да кандидатства
Кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
• Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите не по-късно от 31.12.2003 г.;
• Да са малки или средни предприятия (МСП) според  Закона за малки и средни предприятия ;
• Да имат годишен оборот (нетни приходи от продажби) за 2006 г., не по-малко от  200 000 (двеста хиляди) лева;
• Да развиват основната си дейност и/или дейността, за чието финансиране кандидатстват, в следните сектори от Националния Класификатор на Икономическите Дейности:
Сектор D – “Преработвателна промишленост”;
Сектор K – “Дейности в областта на компютърните технологии” – само по код на икономически дейности 72;Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за съществяване на инвестиции, насочени към:
• Стартиране от съществуващо предприятие на нов бизнес в друг отрасъл, допустим по настоящата схема, в добавка към досегашния бизнес
• Разширяване на дейността на съществуващо предприятие
• Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на нови допълнителни продукти/услуги
• Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.Конкретни инвестиции, които се финансират са:
• Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения  и оборудване (ДМА);
• Придобиване на дълготрайни нематериални активи (права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания;
• Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително монтажни работи (СМР), водещо до повишаване на стойността на производствените помещения, когато това е непосредствено свързано с инвестициите по предходните точки и е необходимо за тяхното въвеждане в експлоатация, но в размер от не повече от 10% от общите допустими разходи по проекта;
• Закупуване на софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти;
• Закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърни приложения, посочени по-горе (броят на закупеното компютърно оборудване не може да надхвърля броя на закупените компютърни приложения).

Размер на безвъзмездната помощ от общите допустими разходи по проекта

• за Микро предприятия (до 10 души персонал) – от 40% до 55%;
• за Малки предприятия (от 10 до 50 души персонал) – 25% до 40%;
• за Средни предприятия ( от 50 до 250 души) – 20%- до 25%.За допълнителни въпроси и разработка на проекти по схемата, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ на телефон 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни