Схема „Внедряване на иновации в предприятията”

Период за прием: 8.05 – 10.07.2013 г.

Бюджет по схемата: 88 012 350 лева

Основната цел на схемата е да се повиши конкурентоспосбността  на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация.

Безвъзмездно финансиране
• за микро и малки предприятия – 90% от разходите за услуги, 70% от разходите за инвестиции
• за средни предприятия – 90% от разходите за услуги, 60% от разходите за инвестиции
• за големи предприятия – 90% от разходите за услуги, 50% от разходите за инвестиции

Общият размер на заявената безвъзмездната финансова помощ по всеки проект трябва да бъде в следните граници:
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева;
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 3 000 000 лева.

Бенефициенти:
Допустими по схемата са микро, малки, средни и големи предприятия които отговарят на следните общи критерии:
• Да са регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите,
• Да имат седалище в България
В допълнение към горните изисквания, допустими за финансиране по настоящата схема са  кандидатите, които:
• Внедряват иновативни продукти (стоки или услуги) или процеси (собствена разработка или придобити от трети лица);
• При внедряването на иновативните продукти(стоки или услуги)/процеси не се нарушават права върху чужда интелектуална собственост.

Горепосочените изисквания за допустимост се доказват с един или няколко от следните документи:
• Патент за изобретение или
• свидетелство за регистрация на полезен модел за иновацията, внедрявана по проекта или
• свидетелство за регистрация на промишлен дизайн или
• заявка за патент за изобретение/свидетелство за регистрация на полезен модел на продукта/процеса, внедряван чрез проекта/свидетелство за регистрация на промишлен дизайн или
• лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект на интелектуална собственост или
• договор за прехвърляне на ноу-хау или
• договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост или
• друг документ, удостоверяващ права върху обект на интелектуална собственост или
• договор за придобиване на резултати от НИРД или
• техническа документация, публикации, доклади, резултати от проведени тестове, изследвания, независими становища от компетентни организации в областта на иновацията или хабилитирани лица в областта на иновацията или
• друг документ, удостоверяващ, че съответният продукт/процес е нов за кандидата.

Допустими разходи:
Инвестициoнни разходи
• Разходи за придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване в производство на иновативен продукт (стока или услуга) или процес;
• Разходи за закупуване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт/реализация на иновативния процес;
• Разходи за придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които са обект на внедряване по процедурата;
• Разходи за придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес;

Разходи за услуги
• Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт (стока или услуга) или  процес;
• Разходи за консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингови проучвания, разработване на бизнес и маркетингови анализи и стратегии за реализация на внедряваните в производство иновативни продукти (стоки или услуги)/процеси – общо не повече от 50 000 лв.;
• Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура – не повече от 10 000 лв.;
• Разходи за визуализация (до 2 бр. стикери към оборудване и до 2 бр. обозначителни табели) – не повече от 3 000 лв.;
• Разходи за одит – не повече от 10 000 лв.

Срок за изпълнение на проектите: 18 месеца

За разработка на проекти по схемата, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефони 02/448 41 64, 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни