Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW

Срок за кандидатстване: 14 Март – 12 Юни 2024
Бюджет: 427 544 438 лева

Основната цел на процедурата е да допринесе за увеличаване на дела на чиста енергия в енергийния микс на България чрез предоставяне на подкрепа за изграждане и интегриране в електрическата мрежа на нови допълнителни производствени мощности от възобновяеми източници (ВИ) заедно с локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС). Настоящата процедура има за цел изграждането на минимум 940 MW производствени мощности от ВИ в комбинация с минимум 200 MW ЛСС.

Ще се финансират т. нар. „комбинирани проекти“, включващи мощности за производство на електроенергия от ВИ и локални съоръжения за съхранение на енергията (ЛСС)/батерии.

Допустими за финансиране са само инвестициите в батерии (компонента съхранение на комбинирания проект).

Минималната мощност на батериите трябва да е минимум 200 kW, а на производствения компонент – поне 400 kW

Кой може да кандидатства:

Процедурата е насочена към микро, малки, средни и големи предприятия от всички сектори на икономиката, с изключение на такива от селското, горското и рибното стопанство и както и извършващи преработка на селскостопански продукти.

Размер на безвъзмездната помощ

Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция на даден кандидат са, както следва:

– Минимален размер на финансиране за предложение – няма;

– Максимален размер на финансиране за предложение за един проект за едно предприятие – до 58 674 900 лева.

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 743 215 лева (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС.

Допустими разходи:

В обхвата на допустимите разходи за изграждане на съоръжение за ЛСС като компонент от комбиниран проект могат да се включат:
1) разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
2) разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА).
3) разходи за строително-монтажни работи (СМР);
4) разходи за услуги от инженерно-технически характер;
5) разходи за съоръженията за свързване на ЛСС към съоръженията на обекта, който се изгражда по комбинирания проект.
6) административни разходи за държавни и общински такси във връзка с регистрационни и разрешителни режими.
Всички посочени по-горе разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданото съоръжение за ЛСС като компонент от комбиниран проект за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС.

Срок за изпълнение на проекта: 31 март 2026 г.

Ако кандидатстването по процедура BG-RRP-4.033 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да проверим дали сте допустими за финансиране и да Ви насочим към подходящата от двете процедури
2. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка
3. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
4. Да подготвим финансово-технически отчети (ФТО) – 4 на брой
5. Да подготвим заявката за окончателно плащане по проекта

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

 

 

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни