Подкрепа за енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) за домакинствата

Период за прием на проекти: 9 май – 10 ноември 2023
Бюджет: 80 млн. лева

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:
Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) или
Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи за дома до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

ВАЖНО: По процедурата може да се подава проект само по Компонент 1 или само по Компонент 2.

Проектите по Компонент 1 или Компонент 2 могат да бъдат със следната готовност:
Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура.
или
Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, са в процес на изпълнение към момента на сключване на договора за финансиране с крайния получател или ще бъдат изпълнявани след сключване на договора.

Размер на безвъзмездното финансиране за един проект

Минимален размер на финансиране за проект по Компонент 1 и Компонент 2 – няма ограничение;
Максимален размер на финансиране за проект по:
Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;
Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи за дома до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

ВАЖНО: Всеки Кандидат финансира със собствени средства изпълнението на проекта. Финансиращата институция ще предостави безвъзмездното финансиране след сключването на договор за финансиране и след представяне на искане за плащане, финансово-технически отчет и документи, доказващи изпълнение на инвестицията, в т. ч. разходооправдателни документи.

Кой може да кандидатства

За да бъде допустим, Кандидатът по настоящата процедура трябва да отговаря на следните критерии:
1) Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;
2) Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци. В случай че жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата;
3) Постоянният адрес на Кандидата трябва да е в жилището, с което кандидатства;
4) Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община;
5) Жилището, с което се кандидатства, да се ползва само за жилищни нужди;
6) На адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
7) В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);
8) В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.);
9) В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор (при предложение по Вариант 2) или преди пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1);
10) В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда следва да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична система до 10 kWp;
В случай че Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда следва да има:
• при предложение по Вариант 1, за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или на фотоволтаична системи до 10 kWp – издадено разрешение за строеж за инсталацията/системата или подадена на или след 20.01.2023 г. декларация по чл. 151, ал. 10, изречение второ от ЗУТ (подписана от собственика на жилището и изпълнителя на инсталацията/системата декларация, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация);
• при предложение по Вариант 2, за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или на фотоволтаична системи до 10 kWp – издадено разрешение за строеж за инсталацията/системата или подадено на или след 20.01.2023 г. проектно решение по чл. 151, ал. 10, изречение първо от ЗУТ (части „Конструкции“, „Електро“ и/или „ОВК“ с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава).
11) Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, (при предложение по Вариант 2) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1), която/които включва/т:
• ценовите параметри на доставката и монтажа и
• данни за техническите параметри на инсталацията/системата, отговарящи на минималните технически изисквания по процедурата или по-добри от тях.
12) Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

ВАЖНО: Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

Какви разходи ще се финансират

Допустими по Компонент 1 и Компонент 2 са разходите за:
1) Закупуване, доставка и монтаж на слънчеви инсталации или фотоволтаични системи за дома до 10 kWp (включително по желание на Кандидата система за съхранение на електрическа енергия);
2) Техническо въвеждане в експлоатация на слънчевите инсталации или фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.
Разходите за техническо въвеждане на инвестицията като работеща инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват минимално необходимото ниво за въвеждането/пускане в експлоатация на слънчевите инсталации за БГВ или фотоволтаичните системи до 10 kWp, включително системите за съхранение на електрическа енергия.
3) Данък върху добавената стойност.

ВАЖНО: Няма да бъдат финансирани проекти, при които се предвиждат монтиране на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над 10 kWp.

Срок за изпълнение: 18 месеца

Ако кандидатстването по процедура „BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да проверим дали сте допустими за финансиране по схемата.
2. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
3. Да Ви свържем с фирма, която да изготви техническата документация и да достави и монтира фотоволтаичните панели и батерии
4. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим искане за плащане, финансово-технически отчет и документи, доказващи изпълнение на инвестицията, в т. ч. разходооправдателни документи. На база на тези отчети ще получите договореното безвъзмездно финансиране.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

 

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни