Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Срок за кандидатстване: 02.02 – 15.06.2023/Удължен срок до 31.07.2023
Бюджет: 235 млн. лева

В рамките на процедурата се предвижда финансиране на мерки за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

Допустими кандидати: 
1) Микро, малки, средни и големи предприятия в сферата на производството, търговията и услугите
2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• микро предприятия >= 70 хил. лв.
• малки предприятия >= 150 хил. лв.
• средни предприятия >= 650 хил. лв.
• големи предприятия >= 3 500 хил. лв.

НЕ са  допустими за кандидатстване предприятията с основна дейност, съгласно КИД-2008, под код 35 „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и с предмет на дейност в обхвата на Приложение I на Директива 2003/87/ЕО.

Допустими дейности:
• дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
• дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;
• дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
• дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
• дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
• дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;
• дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само в режим на минимална помощ.

Задължително изискване е след изпълнение на мерките да се постигне 30% спестяване на първична енергия за всеки обект. Постигнатите енергийни параметри се оценяват на база изготвен доклад от обследване за енергийна ефективност.

При сгради в сферата на търговията и услугите е задължително достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки .

% на безвъзмездната помощ: 
– от 35% до 65% в зависимост от прилагания режим на държавна помощ и района на планиране, в който се реализира проектът

Минимален размер на безвъзмездното финансиране:
– За микро и малки предприятия – 35 000 лева
– За средни и големи предприятия – 100 000 лева

Максимален размер на безвъзмездното финансиране:
– За микро предприятия – 100 000 лева
– За малки предприятия – 300 000 лева
– За средни предприятия – 500 000 лева
– За големи предприятия – 1 500 000 лева

Срок за изпълнение на проекта: 24 месеца

Ако кандидатстването по процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ представлява интерес за Вашата фирма, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по процедурата и да оценим шансовете ѝ да се пребори за финансиране
2. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
3. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
4. Да подготвим финалния отчет включващ техническа и финансова част за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни