Процедура „Tехнологична модернизация“

Срок за кандидатстване: 22 юли – 21 септември 2022 г.
Бюджет: 260 млн. лева

Основната цел на подкрепата по тази процедура е повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.

Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент цифровизацията на производствените процеси и постигане разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на дейността на МСП.

Допустими кандидати: Средствата ще бъдат насочени към микро, малки и средни предприятия, които следва да отговарят на следните задължителни изисквания:

1) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

2) Реализирали са нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• за микро предприятия >= 210 хил. лв.
• за малки предприятия >= 750 хил. лв.
• за средни предприятия >= 3 млн. лв.

3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• микро предприятие ≥ 52 000 лева
• малко предприятие ≥ 187 000 лева
• средно предприятие ≥ 750 000 лева

4) Да развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори и кодове по КИД:
Високотехнологични производства:
C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Средно към високотехнологични производства:
C20 Производство на химични продукти
C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
C30 Производство на превозни средства, без автомобили
Други производства:
Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:
J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
J60 Радио- и телевизионна дейност
J61 Далекосъобщения
J62 Дейности в областта на информационните технологии
J63 Информационни услуги
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
M72 Научно-изследователска и развойна дейност
Регионалните приоритетни сектори:
C10 Производство на хранителни продукти
C11 Производство на напитки
C13 Производство на тъкани
C14 Производство на облекло
C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
C24 Производство на основни метали
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C31 Производство на мебели
C32 Производство, некласифицирано другаде
C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
J58 Издателска дейност

Допустими за финансиране ще са разходи за:
1. Закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
2. Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:
• разходи за придобиване на специализиран софтуер;
• разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи – до 50 000 лева.
Недопустими ще са разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба, закупуване на земя и сгради, закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения.

% на безвъзмездната помощ: 50%

Максимален размер на безвъзмездното финансиране:
• За микро предприятия – 180 хил. лева, но не повече от 100% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
• За малки предприятия – 350 хил. лева, но не повече от 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
• За средни предприятия – 700 хил. лева, но не повече от 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Срок за изпълнение на проекта: 12 месеца

Ако кандидатстването по процедура „Tехнологична модернизация“ представлява интерес за Вашата фирма, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Ще оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим предварителна оценка/прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
2. Ще направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата
3. Ще подготвим документите, които се внасят за оценка – формуляр за кандидатстване, декларации, техническа спецификация.
4. Ще подадем проекта през системата ИСУН
На етап изпълнение на проекта
5. Ще подготвим документите, необходими за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
6. Ще организираме и проведем процедурите за избор на доставчици по проекта
7. Ще подготвим финалния отчет и заявките за изплащане на финансовата помощ.

 

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни