Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП

Срок за кандидатстване: 17.10 – 19.12.2022 г.
Бюджет: 30,6 млн. лева

Целта на схемата е по бърз и ефективен начин да се подпомогне достъпа на фирмите до информационни и комуникационни технологии и услуги. Очакваният ефект e чрез подкрепата предприятията да повишават нивото на интеграция на дигиталните технологии в своята дейност и да станат по-подготвени за възприемане на технологии от Индустрия 4.0.

Допустими кандидати: Средствата ще бъдат насочени към микро, малки и средни предприятия, които следва да отговарят на следните задължителни изисквания:

1) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

2) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• микро предприятие ≥ 41 000 лева
• малко предприятие ≥ 82 000 лева
• средно предприятие ≥ 123 000 лева

3) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице

4) Да заявяват подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008

5) Средствата ще бъдат насочени към всички предприятия, с изключение на тези, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори, раздели и кодове съгласно КИД-2008:
– сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
– сектор В „Добивна промишленост“;
– сектор F „Строителство“;
– сектор Р „Образование“;
– сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“;
– сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“: раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
– 10.81. „Производство на захар”;
– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
– 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
– 11.02. „Производство на вина от грозде”;
– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
– 11.06. „Производство на малц”
– 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски
– производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29)

! Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране, предприятия, получили ваучери по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Допустими за финансиране ще са разходи за:

Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:
1. Създаване на онлайн магазин
2. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин
3. Създаване на корпоративен уебсайт
4. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт
5. Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (payper-click) реклама

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси:
6. Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)
7. Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)
8. Въвеждане на модул/система за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес
9. Въвеждане на модул/система за управление на складовото стопанство (WMS модул)
10. Въвеждане на модул/система за управление на производството
11. Въвеждане на модул/система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система)
12. Въвеждане на система за бизнес анализи (Business Intelligence система)
13. Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност
14. Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001
15. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа
16. Изграждане на система за архивиране на информация
17. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация

Услугите и решенията, посочени по-горе, могат да бъдат въведени/ползвани като:
– готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието;
– персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието;
– SaaS (Software as a service) , когато е приложимо.

! За всяка услуга/решение са публикувани пределни цени.

% на безвъзмездната помощ: 100%

Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 3 хил. лева

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 20 хил. лева

Ако кандидатстването по „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ представлява интерес за Вашата фирма, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
2. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
3. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
4. Да подготвим финалния отчет включващ техническа и финансова част за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни