Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) през новия програмен период

Настоящият материал има за цел да запознае потенциалните бенефициенти с възможностите, които те ще има през програмен период – 2014-2020 г. за инвестиции в сектор „Рибарство“.

Представената информация е на база работен вариант на „Програма за морско дело и рибарство (2014-2020)”, актуален към месец септември 2014 г.

Изводът, който може да се извади от прочита на документа е, че успешните и ефективни мерки от изминалия програмен период – 2007-2013, които са предизвикали значителен интерес от страна на бизнеса, ще продължат и през следващия програмен период. В допълнение програмата предвижда и прилагане на дългоочакваните от сектора мерки свързани с диверсификация – финансиране на  дейности различни от риболов и аквакултура.
Общата цел на подкрепата, предоставяна от ПМДР 2014-2020, е постигането на динамично, устойчиво и конкурентоспособно развитие на рибарството и аквакултурата.

По Програмата са определени следните шест приоритетни области/оси, по линия на които ще се разпределя финансовият ресурс от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР):

Приоритетна ос 1 Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите.

Приоритетна ос 2 Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите

Приоритетна ос 3 Насърчаване на изпълнението на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР)

Приоритетна ос 4 Повишаване на заетостта и териториалното сближаване

Приоритетна ос 5 Насърчаване на предлагането на пазара и преработването

Приоритетна ос 6 Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика

Приоритетните оси №3 и №6 са свързани основно с дейности изпълнявани от администрацията за контрол и мониторинг на сектор „Рибарство“ и не представляват интерес за частни инвеститори. Имайки предвид опита от миналия програмен период, стартът на приемите по мерките по приоритет №4, се очаква едва през 2017-2018 г., поради необходимост преди това от определяне на риболовни области, подготовка на стратегии за местно развитие, и сформиране на местни териториални рибарски групи (МИРГ).

С най-голям интерес от страна на сектора  – в това число както от действащите фирми, така и от новите инвеститори в бранша, се очакват мерките по програмата, които финансират инвестициите свързани сриболова, създаването на аквакултурни стопанства и преработката на риба и рибни продукти, респективно приоритети №1, №2 и №5. Възможностите, които предоставят тези три приоритетни оси, са представени по-надолу.

Приоритетна ос 1: Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите.

Бенефициенти по Приоритетна ос 1: юридически лица и ЕТ, собственици на риболовни кораби; общини и юридически лица, собственици на рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки; партньорски научни институти и организации за мерките свързани с иновации.

Мерките подкрепени по Приоритетна ос №1:

1.1. Диверсификация и нови форми на доход
Мярката подпомага инвестиции, допринасящи за диверсифицирането на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности, включително инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, свързани с рибарството и образователни дейности в областта на рибарството.

1.2. Здраве и безопасност
Мярката подпомага инвестиции на борда или в индивидуално оборудване за подобряване на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд на рибарите, при условие че посочените инвестиции надхвърлят изискванията съгласно правото на Съюза или националното право.

1.3. Окончателно преустановяване на риболовните дейности
Окончателното преустановяване на риболовните дейности, чрез скрапиране на риболовните кораби или чрез модифициране на корабите за извършване на дейности, различни от стопански риболов.

1.4. Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за адаптиране на риболова към защита на видовете, свързани с инвестиции:
– в оборудване за подобряване на избирателността на риболовните уреди;
– на борда на кораба или в оборудване, което осигурява прекратяването на изхвърлянето чрез избягване и намаляване на нежелания улов на запаси с търговско значение или което е свързано с нежелания улов, който трябва да бъде разтоварен на сушата;
– в оборудване за ограничаване и когато е възможно, премахване на физическото и биологичното въздействие на риболова върху съответната екосистема или морското дъно;
– в оборудване за защита на риболовните уреди и улова от бозайници и птици.

1.5. Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси
Мярката подпомага разработването или въвеждането на нови технически или организационни знания, водещи до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда, включително по-добри риболовни техники и по-висока избирателност на риболовните уреди, или постигането на по-устойчиво използване на морските биологични ресурси и съвместно съществуване със защитените хищници.

1.6. Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности, свързани с инвестиции в:
– събиране на отпадъци в морето от рибарите;
– изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, целящи опазването и развитието на морската флора и фауна;
– принос за по-доброто управление или съхранение на морските биологични ресурси;
– подготовка, включително проучвания, изготвяне, мониторинг и актуализиране на планове за опазване и управление на дейностите, свързани с риболова, по отношение на обекти по „НАТУРА 2000“ и специални защитени територии, посочени в Директива 2008/56/ЕО и свързани с други специални местообитания;
– управление, възстановяване и мониторинг на обекти по „НАТУРА 2000“;
– управление, възстановяване и мониторинг на морските защитени територии и др.

1.7. Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов
– инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов;
– иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

1.8. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки
Мярката подпомага инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища, рибните борси, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци. Подпомагането по тази мярка не покрива изграждането на нови пристанища, нови кейове за разтоварване или нови рибни борси.

Приоритетна ос 2: Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите

Бенефициенти по Приоритетна ос 2:
юридически лица опериращи в сектор „Рибарство“ и новосъздадени дружества; партньорски научни институти и организации за мерките свързани с иновации; неправителствени организации за мерките свързани с аква-екология.

Мерките, които ще бъдат подкрепени по Приоритетна ос 2, включват:

2.1. Иновации
Мярката подпомага операции, които имат за цел:
– да се развият техническите, научните или организационните знания в стопанствата за аквакултури, с които по-специално се понижава въздействието върху околната среда, намалява се зависимостта от рибно брашно и масло, насърчава се устойчивото използване на ресурсите в аквакултурите, подобрява се хуманното отношение към животните или се улеснява прилагането на нови, устойчиви производствени методи;
– да се разработят или въведат на пазара нови видове аквакултури с добър пазарен потенциал, нови или значително подобрени продукти, процеси или управленски и организационни системи;
– да се проучи техническата и икономическата осъществимост на иновативните продукти и процеси.

2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултура
Мярката подпомага:
–  продуктивните инвестиции в аквакултурите;
– диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
– осъвременяването на обектите за аквакултури, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
– подобряването и осъвременяването, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
– инвестициите в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
– възстановяването на съществуващите изкуствени водоеми или лагуни, използвани за аквакултури, чрез премахване на утайките или инвестиции, насочени към предотвратяване на отлагането на утайки;
– диверсификацията на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности;
– инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
– инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата;
– насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи;
– инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия.

2.3. Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури
Мярката помага създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.

2.4. Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури
Мярката подпомага преминаването от традиционните производствени методи в областта на аквакултурите към биологични аквакултури.

2.5. Аквакултури, осигуряващи екологични услуги
Мярката подпомага:
– методи за производство на аквакултури, съвместими със специфичните нужди на околната среда и обект на специфични изисквания за управление, произтичащи от определените по НАТУРА 2000 зони;
– разходи, пряко свързани с участие в ex–situ опазване и възпроизводство на водни животни, в рамките на програми за опазване и възстановяване на биоразнообразието, разработени от публични органи, или под техен контрол;
– дейности, включващи опазването и подобряването на околната среда, биоразнообразието и управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните за аквакултура.

Приоритетна ос 5: Насърчаване на предлагането на пазара и преработването

Бенефициенти по Приоритетна ос 5:
юридически лица със стопанска и нестопанска цел, опериращи в сектор „Рибарство“.

Мерките подкрепени по Приоритетна ос 5, включват:

5.1. Планове за производство и предлагане на пазара
Ще се подпомага подготовката и изпълнението на планове за производство и предлагане на пазара, изготвени от организациите на производителите.

5.2. Помощ за съхранение
Ще се предоставя помощ за компенсиране на организации на производители и асоциации на организации на производители за съхранение на продукти от риболова.

5.3. Предлагане на пазара

Ще се подпомага:
–  създаване на организации на производители, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации;
– търсене на нови пазари и подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури;
– повишаване на качеството и добавената стойност чрез улесняване на:
• прякото предлагане на пазара на продукти от риболов от страна на дребномащабни крайбрежни рибари или на рибари, които ловят от брега;
• представянето и опаковането на продукти;
– спомагане за проследяемостта на продуктите от риболов или аквакултури.

5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Мярката ще подпомага инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции:
– допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
– подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
– подпомагат преработването на улов на риба от видове с търговско значение, който не може да бъде предназначен за консумация от човека;
– са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
– са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури;
– водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни