Адаптирана работна среда

Краен срок за кандидатстване: 5 Януари 2024 г.
Бюджет: 100 000 000 лева

Цел
Подкрепа за предприятия в прехода към климатично неутрална икономика, нови модели на работа, здравословна и безопасна работна среда.

Допустими кандидати
Микро, малки, средни и големи предприятия

Дейности, допустими за финансиране
Дейност 1. Прилагане на „зелени“ модели на работа и организация на труда
Дейност 2. Психологическа подкрепа за „прегряване“ (burnout) или ефектите от Ковид 19 върху менталното здраве
Дейност 3. Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло – това могат да бъдат нови по вид ЛПС и/или специално работно облекло, които досега не са използвани в предприятието, или ЛПС и/или специално работно облекло, които осигуряват по-висока защита от тези, които се използват текущо
Дейност 4. Осигуряване на колективни предпазни средства , вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд
Дейност 5. Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др..

Разходи, допустими за финансиране

І. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
1./1.1. Разходи за осъществяване на Дейност 1
Допустими са разходи за разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията; за изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места и обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд.
Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200.00 лв., на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.
2./2.1. Разходи за осъществяване на Дейност 2
Допустими са разходи за осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологическа подкрепа.
Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200.00 лв. (БФП + съфинансиране (когато е приложимо)), на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.
За изпълнението на дейност 1 и дейност 2 са допустими разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка, по реда на ЗЗД.
В случай че кандидатите разполагат със служители с необходимата квалификация да изпълняват сами Дейност 1 и/или Дейност 2, не е допустимо да залагат разходи за БФП за изпълнение на тези дейности.

ІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ
3. /3.1. Разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло, необходими за осъществяване на Дейност 3 „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло“.
Това могат да бъдат нови по вид ЛПС и/или специално работно облекло, които досега не са използвани в предприятието, или ЛПС и/или специално работно облекло, които осигуряват по-висока защита от тези, които се използват текущо. Независимо от избора на кандидата по отношение на ЛПС и/или специално работно облекло, той задължително следва да надгради минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда.
Недопустимо е закупуването на резервни бройки
Няма да бъдат финансирани работни облекла, съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., обн. ДВ. бр. 9 от 28 януари 2011 г.

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
4. /4.1. Разходи за закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.
Замяната на едно производствено (работно) оборудване с друго, дори, в случай че новото осигурява по-безопасни или здравословни условия за работещите лица, не е допустимо по процедурата, тъй като се счита за оборудване, необходимо за основната дейност на предприятието.
В тази връзка, не е допустимо закупуването на оборудване като например: работен или служебен/пътнически асансьор, мотокари, електрокари, газкари, хаспели и други подемни машини и съоръжения, скеле, повдигаща платформа/вишка, като същите не се считат за колективни предпазни средства, а за такива от основната дейност на предприятието.
5. /5.1. Разходи за обзавеждане и оборудване, необходимо за осъществяването на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“
Допустимо е да се закупи оборудване, необходимо за обзавеждане на помещения/места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията, както и за прилежащите им санитарно-хигиенни помещения (бани, тоалетни и помещения за преобличане).
Допустимо е закупуването на фургон, който е преместваем и не е моторно превозно средство с двигател, който да осигурява подходящи условия на работниците за отдих, хранене и преобличане.
Не е допустима замяната на съществуващи части от оборудване в помещенията за отдих, хранене и спорт с нови от същия вид оборудване (напр. подмяна на маси, столове, печки и др. кухненско обзавеждане и оборудване, подмяна на спортни уреди и др.). Допустимо е закупуване на нови по вид артикули, с които помещенията не са разполагали до момента.

ІV. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) – до 15% от преките разходи по проекта

Допустими са следните видове разходи: ремонт – основен или текущ.

В случай че за нуждите и целите на проекта е необходимо да се извърши основен ремонт, кандидатът представя преди стартиране на ремонтните дейности копие от издадено и влязло в сила разрешение за строеж (заверено „вярно с оригинала”) или писмо от главния архитект на общината, че за обекта не се изисква разрешение за строеж (важи за обект, за който по ЗУТ не се изисква разрешение за строеж).

Не се изисква представяне на КСС при извършване на ремонтни дейности по проекта.

6. / 6.1. Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.
7. / 7.1. Разходи за СМР на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“
Не са допустими разходи за проектиране, авторски контрол, инвеститорски контрол, независим строителен надзор, както и такси за разрешение за строеж и/или разрешение за ползване, въвеждане в експлоатация.
За целите на процедурата се приема, че:
„Оборудване“ представлява преместваема или фиксирана част на мебели или обзавеждане, инструмент, машина, апарат, или набор от елементи, които отговарят на всички от изброените условия:
• При нормални условия на употреба, включително разумни грижи и поддръжка, то има предполагаем срок на годност (полезен живот) повече от една година;
• То запазва първоначалната си форма и външен вид при използване;
• Ако съоръжението е повредено или някои от неговите части са изгубени или износени, то може би е по-рентабилно да се поправи, отколкото да се замени с изцяло нов елемент. Често срещаната ситуация, че нови електроуреди не е възможно да се поправят или са програмирани така, че да се развалят след известно време, не поставя под съмнение фактът, че те представляват оборудване.
То не губи своята идентичност чрез инкорпориране в различна или по-сложна композиция (структура).

Инфраструктура (СМР) представлява материална собственост с постоянен характер, която отговаря на следните условия:
• Има неподвижен характер (или е постоянно прикрепена към земята или към сграда, или самостоятелен обект, който е трайно прикрепен към земята и в този случай, тя губи своята идентичност чрез инкорпорирането й и се превръща в част от неподвижна собственост, към която е прикрепена);
• При нормални условия на употреба, включително разумни грижи и поддръжка, тя има неограничен срок на годност;
• Тя запазва първоначалната си форма и външен вид при използване.
Във връзка с посочените дефиниции, могат да бъдат посочени следните примери:
• окабеляването се счита за „инфраструктура“, ако кабелите са или стават трайно прикрепени към съоръженията (т.е. губят своята идентичност чрез инкорпорирането им и се считат за част от сградите);
• климатичните системи, които се считат за „инфраструктура“ и съответно се бюджетират като разходи за СМР, са постоянно прикрепени към сграда или самостоятелен обект, който е трайно прикрепен към земята. В този случай, бидейки част от система, различните по вид и функции елементи губят своята идентичност чрез инкорпорирането им, като се превръщат в част от сградата, към която са прикрепени. За целите на процедурата за такива ще се считат VRF и VRV климатични системи, както и системите за вентилация и аспирация, които съдържат различни по вид и функции елементи, които с помощта на строително-монтажни работи се превръщат в единна система. Мобилните климатици, моно блоковете, климатиците тип сплит и мулти-сплит, се считат за оборудване.

V. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ – 10% от преките разходи по проекта

Безвъзмездно финансиране
– % на безвъзмездната помощ – 100% за микро, малки, средни и 80% за големи предприятия
– минимална сума на безвъзмездната помощ – 50 000 лв.
– максимална сума на безвъзмездната помощ – 391 166 лв.

Срок за изпълнение на проекта – 18 месеца

Ако кандидатстването по процедура BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
2. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
3. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
4. Да подготвим междинните и финалния отчети за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Зелени работни места

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни