Обучения за заети лица

Срок за кандидатстване: 15.08.2017 г. , 17.30 ч.

Бюджет: 50 млн. лв.

В рамките на схемата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. Целта е да се подобрят уменията на заетите съобразно с актуалните нужди на бизнеса, да се повиши производителността на труда им и да се създадат условия за устойчивата им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Кой може да кандидатства с проекти?
Работодатели, които могат да участват самостоятелно или в партньорство с до 2-ма други работодатели

„Работодател“ e всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

Какви дейности могат да се финансират?
I. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети;
II. Обучение за придобиване на ключови компетенции, които са:
1. Общуване на чужди езици
2. Дигитална компетентност

Лимити на средствата за един обучаем
1. Максимално приемлива/допустима стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем за придобиване на професионална квалификация не може да надхвърля:
• за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
• за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;
• за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;
• за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа – 400 лв.;
• за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
• за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа – 1125 лв.;

2. Максимално приемлива/допустима стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем за обучение за придобиване на ключови компетенции не може да надхвърля:
• за обучения по „Общуване на чужди езици“ и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;
• за обучения по „Дигитална компетентност“ и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв..

Едно лице може да бъде включено само в едно обучение по професионална квалификация и/или едно по ключови компетентности. Предвиденото обучение трябва да съответства на нуждите на работодателя, дейността на фирмата или да е в сътоветствие със задълженията на обучаващите се.

Финансиране за един проект
При избран от канидата режим на финансиране „de minimis“:
– % на безвъзмездната финансва помощ (БФП): 100%
– минимален размер на БФП за проект: 15 000 лв.
– максимален размер на БФП за проект: 391 000 лв.

При избран режим на финансиране „групово освобождаване“:
– % на безвъзмездната финансва помощ (БФП): от 50% до 70%
– минимален размер на БФП за проект: 15 000 лв.
– максимален размер на БФП за проект: 3 911 660 лв.

Допустими целеви групи (обучаеми) по настоящата процедура са:

Заети лица (наети на трудов договор или самостоятелно наети) в микро, малки, средни и големи предприятия. Лица наети на граждански договор не попадат в допустимата целева група.

Лицата включени в обучение трябва да са заети в предприятия, развиващи дейност в следните приоритетни сектори: сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ; екологосъобразната икономика; „белия” сектор и сектора на персоналните услуги; преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда; творческия и културния сектори.

Ако обучаемите не са заети в приоритетните сектори на икономиката, поне 50% от лицата включени в обучения следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания:
– Да не притежават образование по-високо от средно
– Да са на възраст над 54 г.

Краен срок за изпълнение на проектите: 30.06.2019 г.

Ако кандидатстването по схема „Обучения за заети лица“ представлява интерес за Вашата компания, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата
2. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим предварителна оценка/прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бюджета по проекта и Декларациите, които се внасят за оценка.

На етап изпълнение на проекта
4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

За подробна консултация и разработка на проекти по процедура „Обучения за заети лица“, може да се свържете с нас на телефон 0887 63 41 23, 0878 21 16 50 или e-mail: office@evroprogrami.com

 

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни