Схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Краен срок за представяне на проектните предложения: 1 октомври, 2007 г.

Цели на програмата
• Да се предоставят квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост.
• Да се подобри адаптивността на заетите лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.
Кой може да кандидатства с проекти?
• Образователни институции;
• Обучаващи институции/ организации;
• Работодатели;
• Социално-икономически партньори.

Към кого е насочена програмата?
Лица в микро, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица.

Какви дейности могат да се финансират?
• Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
• Предоставяне на обучение по информационни и комуникационни технологии;
• Предоставяне на чуждоезиково обучение;
• Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции;
• Провеждане на съвместни действия на социалните партньори за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията, чрез квалификация и обучения.

Минимални изисквания:
• продължителност на обучението – не по-малко от 150 часа за всички крайни бенефициенти;
• минимален брой лица, обслужени по договор – 30;
• придобита квалификационна степен, част от професия или други умения, в т.ч. ключови умения, удостоверени чрез съответен документ;
• запазване на заетостта на крайните бенефициенти, минимум една година след приключване на обучението.

Какви са средствата за един проект?
• максимално допустимата цена за един обучаем (краен бенефициент) не може да надхвърля – 925 лева;
• максималната стойност на един проект не може да надхвърля 391 166 лева.

Съфинансиране от страна на бенефициента?
• За крайни бенефициенти (заети лица) в микро и малки предприятия – без съфинансиране от страна на бенефициента/ работодателя.
• За крайни бенефициенти (заети лица) в средни предприятия – съфинансиране от страна на бенефициента/ работодателя – 20%.
• За крайни бенефициенти (заети лица) в големи предприятия – съфинансиране от страна на бенефициента/ работодателя – 30%.

Продължителност на един проект – от 1 до 3 години.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни