Специфични обучения

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2017 г., 17.30 часа

Бюджет: 10 млн. лева

Целта на процедурата е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения.

Допустими кандидати
Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда

Допустими партньори
Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда

Допустими дейности
1. Включване на неактивни/безработни лица в специфични* за конкретното работно място обучения.
2. Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица.
3. Включване на заети лица в специфични* за конкретното работно място обучения.
4. Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица (с придобит сертификат/удостоверение/свидетелство) в несубсидирана заетост при работодател
По дейност 4 се предвижда най-малко 50% от всички неактивни/безработни лица, завършили успешно предвидените по проекта обучения да бъдат включени в несубсидирана заетост при работодател, който е кандидат/партньор по проекта.

* Под „специфично обучение“ се има предвид обучение, което включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието и която осигурява квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия или области на дейност. Подобни обучения попадат извън обхвата на системата за професионално образование и обучение и извън обхвата на обученията за придобиване на ключова компетентност съгласно ПМС № 280/2015.

Формите на обучение могат да са дистанционна, смесена и присъствена

! Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от лицата, преминали и успешно завършили обученията за период от 6 месеца след приключване на проекта.

Допустими за финансиране разходи
1. Разходи за осигурителни вноски на новонаетите неактивни/безработни лица за период до 6 месеца
2. Разходи за специфични за конкретното работно място обучения и за специализирани чуждоезикови обучения – до 3 000 лв. безвъзмездна финансова помощ за един обучаем. Тук се включат всички допустими разходи във връзка с обучението, които са: разходи за оригинални учебни материали, консумативи, разходите за транспорт на обучаваните лица, издаване на документи за завършено обучение, възнаграждение на преподаватели, осигуровки, наем на материално-техническа база, както и всички административни, режийни и други разходи, включително разходи за осъществяване на дейността на обучаващата организация, свързана с предоставянето на обучението.

Финансиране
В случай, че се кандидатства по Компонент 1:
– % на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 70 % за микро и малки предприятия; 60% за средни предприятия; 50% за големи предприятия
– Минимален размер на БФП: 50 хил. лв.
– Максимален размер на БФП: 3 911 660 лв.

В случай, че се кандидатства по Компонент 2:
– % на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 90 % за микро и малки предприятия; 80% за средни предприятия; 70% за големи предприятия
– Минимален размер на БФП: 50 хил. лв.
– Максимален размер на БФП: 391 166 лв.

Ако кандидатстването по процедура „Специфични обучения“ представлява интерес за Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проекта.

На етап изпълнение на проекта
3. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ЗУСЕСИФ.
4. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

За подробна консултация и разработка на проекти по процедура „Специфични обучения”, може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0878 21 16 50, 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни