Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Период за прием на проекти: 17.05 – 17.08.2022 г.

Бюджет: 39 116 000 лева

Подпомагането по мярката е насочено към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с преработка на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, както следва:
а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
б) месо и месни продукти;
в) плодове и зеленчуци, включително гъби;
г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);
и) гроздова мъст, вино и оцет.

Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда.
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
• преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
• производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
• опазване компонентите на околната среда;
• производство на енергия от ВЕИ за собствените нужди на предприятието, вкл. чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
• подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.
3. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция.
4. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг.
5. Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията.
6. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
7. Ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси изпълнение на проекта.
8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд.
9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.
10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни, чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Кой може да кандидатства:
1. Земеделски производители (физически или юридически лица), регистрирани по Наредба №3 от 1999 г. без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение, чието стопанство е с минималния стандартен производствен обем не по – малко от 8 000 евро.
2. Еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

Размер на допустимите разходи по проекта и % на финансовата помощ

Минимален размер на допустимите разходи: 29 337 лева
Максимален размер на допустимите разходи: 586 740 лева

Финансовата помощ е в размер на 40% до  50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Ако кандидатстването по мярка „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, то попълнете формата за обратна връзка или се свържете с нас на 0887634123, за да организираме консултация и подготовка на проекта Ви.

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни