Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: 2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Куклен (всички населени места) и населените места от община Асеновград (без административния център)

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1. Производствени дейности;
2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
3. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства
1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем над 2 000 евро.
4. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на община Куклен и община Асеновград без административния център.

Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване на нови машини и оборудване;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Финансови параметри 
Бюджет на мярката – 917 500 лева
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 19 558 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 293 370 лева
Финансовата помощ е 75 % от общите допустими разходи по проекта

ВАЖНО: Проекти, свързани с туристически услуги имат право само на 5% безвъзмездно финансиране

Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които отговарят на следните критерии:
1. Проектът се реализира в приоритетни за територията сектори и дейности:
  Проекти свързани с инвестиции в производствени дейности, инвестиции в закупуване на машини и оборудване за лека промишленост, търговия, занаяти и сервизно – ремонтни работилници – 35 точки;
  Проектът е свързан с инвестиции в сферата на здравните услуги за населението – 30 точки;
  Проектът е свързан с друг вид неземеделски дейности и услуги – 25 точки.
2. Проектът осигурява допълнителна устойчива заетост: до 1 ново работно място – 5 точки; 2 и повече нови работни места – 10 точки
3. Опит на кандидата в дейността, за която кандидатства:
  Кандидатът има повече от една приключена финансова година и оборот от дейност сходна с тази, за която кандидатства за повече от една приключена финансова година – 15 точки;
  Кандидатът има една приключена финансова година и оборот от дейност сходна с тази, за която кандидатства – 10 точки;
  Кандидатът няма приключена финансова година, но към датата на кандидатстване има минимум 80% оборот от дейност сходна с тази, за която кандидатства – 5 точки.
4. Проектът е на кандидат, който не е получавал финансиране на неземеделски дейности по мерки 311 и 312 от ПРСР през предходния програмен период – 10 точки
5. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата равностойност на: 50 000 евро – 10 точки; 75 000 евро – 5 точки
6. Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. етнически малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение, хора с увреждания). Когато кандидатите са юридически лица, минимум 60% от дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на физически лица от уязвимите групи – 5 точки
7. Проектът е на кандидат юридическо лице или ЕТ, при което минимум 50 % от дяловете и капитала на дружеството са собственост на лице на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване – 5 точки

Ако кандидатстването по мярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни