Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.276

Период за прием на проекти: 24.04.2020 г., 17:00 часа

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Червен бряг и Искър

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1. Производствени дейности;
2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
3. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства
1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем поне 8 000 евро.
4. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на общините Червен бряг и Искър.

Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване на нови машини и оборудване;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Финансови параметри 
Бюджет на мярката – 977 900 лева

Финансовата помощ е 75 % от общите допустими разходи по проекта

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 14 668,5 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 146 685,00 лв.

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 19 558 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 195 580 лева

ВАЖНО: Проекти, свързани с туристически услуги имат право само на 5% безвъзмездно финансиране

Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които отговарят на следните критерии:
1. Проектът е насочен към развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм и/или развитие на занаяти (пряко или непряко промоцира и или използва местни продукти, занаяти, културни събития), вкл. чрез партньорство – 15 т.
2. Проектът създава нови работни места: от 1 до 3 работни места, вкл. – 5 т.; от 4 до 6 работни места, вкл. – 10 т.; над 7 работни места – 15 т.
3. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват – 5 т.
4. Собственикът и представляващия кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице в което участват – 5 т.
5. Проектът включва инвестиции за развитие на „зелена икономика“, в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите – 5 т.
6. Проектът включва иновации – 5 т. (съответствието с критерия се доказва с удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел, издадено в рамките на четири години преди датата на подаване на проектното предложение)
7. Проекти на кандидати до 40 г. години – 5 т.
8. Проекти на земеделски стопани жени или юридически лица, собственост на жени – 5 т.

Минимален брой точки – 20

Ако кандидатстването по мярка „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни