Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности – BG06RDNP001-19.379

Краен срок за кандидатстване: 10.10.2020 г.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Нова Загора

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1. Производствени дейности;
2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
3. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства
1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
4. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на община Нова Загора.

Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване на нови машини и оборудване;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Финансови параметри 
Бюджет на мярката – 220 000 лева
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 14 668,72 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 195 583 лева
Финансовата помощ е 75 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 97 791,50 лева

ВАЖНО: Проекти, свързани с туристически услуги имат право само на 5% безвъзмездно финансиране

Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които отговарят на следните критерии:
  Проектът е свързан с въвеждане на нови – за територията на общината, практика или услуга или продукт в предприятието – до 20 точки
  Проектът е свързан с производствени дейности – 15 точки
  Проектът е свързан с развитието на услуги – 10 точки
  Проектът е представен от физически лица и ЕТ на възраст между 18 и 40 години (включително) – 10 точки
  Проектът създава нови работни места: до 3 работни места вкл. – 5 точки; над 3 работни места – 10 точки
  Проектът е подаден от кандидат, притежаващ опит или образование в сектора, в който се реализира проектът – 5 точки
  Кандидатът не е получавал безвъзмездна помощ за подобна инвестиция – 5 точки
  Проектът включва дейности в позитивен принос към околната среда  – до 5 точки
  Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги  – 5 точки
  Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови за общината – 5 точки

Ако кандидатстването по мярка „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни