Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултура

Краен срок за подаване на проектни предложения: 25 октомври 2016 г.

Бюджет за приема: 2 млн. лв.

Допустими дейности:

 • Mодернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
 • Подобряване и модернизация, свързани със здравето на животните, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 • Инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
 • Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 • Инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури (поликултурно отглеждане на аквакултури);
 • Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (капацитетът на инсталацията да не надвишава енергийните нужди на аквакултурното стопанство);
 • Диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите. Кандидатите, които планират да извършват образователни дейности в областта на аквакултурата следва да създадат центрове за професионално обучение, лицензирани по Закона за професионалното образование и обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение по професионално направление „Рибно стопанство”.
 
Допустими кандидати:
Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА.
 
Размер на помощта:
 • 50% от общите допустими разходи;
 • При бенефициенти големи предприятия, интензитетът се намалява с 20%;
 • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 3 000 лева;
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 48 895 лева.

 

За подробна консултация и разработка на проекти по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултура“, пишете ни на e-mail: markov@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни