Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

21

октомври

2015

Още 157 проекта по мярка 121 бяха одобрени за финансиране

Държавен фонд „Земеделие” одобри нови 157 от разгледани общо 183 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. Общият размер на одобрената субсидия по тях е 23 472 647 лв.

21

октомври

2015

Втора информационна среща за представяне на възможностите за финансиране на бизнеса по програмите на ЕС през периода 2014-2020 в Пловдив

Консултантска фирма „Евро програми“ ООД съвместно с фирма „Адакта Нет“ ЕООД и „Реформаторски бизнес клуб“ провежда в Пловдив информационна среща за представяне на ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020. Срещата

16

октомври

2015

Нови 160 проекта по мярка 121 бяха одобрени за финансиране

Държавен фонд „Земеделие” одобри още 160 от прегледани 164 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. Общият размер на одобрената субсидия по тях е 20 537 236 лв.

13

октомври

2015

Списък на проектите, предложени за отхвърляне на етап административна оценка по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

От министерството на икономиката публикуваха списък на проектните предложения, предложени за  отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, включени за разглеждане и оценка в рамките на Първия краен срок по

13

октомври

2015

ДФЗ одобри първите 221 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“

На заседание на Експертната комисия за прозрачност, проведено на 9 октомври, Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 221 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ с общ размер на субсидията 29 171

12

октомври

2015

Проект на Наредба по мярка 4.2. по ПРСР

На 9 октомври Министерството на земеделието публикува проект на Наредба за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –

06

октомври

2015

В ход е регистрацията на правните основания за ползване на земя

Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, земеделските стопани, които кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания, трябва да регистрират правните основания за ползваните от тях площи в срок от 1

06

октомври

2015

Тече пререгистрацията на земеделските производители за стопанската 2015-2016 година

Съгласно изискванията на Наредба 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопанин, от 01 октомври 2015 г. до 28 февруари 2016 г. всеки действащ земеделски

06

октомври

2015

Стопанства в преход към биологично земеделие няма да имат приоритет в следващи приеми по мярка 4.1.

Само стопанства, които са сертифицирани за производство на биологични продукти ще получат приоритет при оценката в следващите приеми по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства. В първия прием по мярка 4.1. допълнително

30

септември

2015

784 проекта с шанс за финансиране по мярка 121 от ПРСР 2007-2013

От Държавен фонд „Земеделие” обявиха, че е приключила предварителната проверка на проектите, подадени по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г. От