Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

09

февруари

2009

Информация относно условията за финансиране по ОП Конкурентоспособност

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" публикува „Информация относно условията за финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.   Пълният текст на информацията може

09

февруари

2009

НАРЪЧНИК за най-често допусканите грешки при кандидатстване по ОП Конкурентоспособност

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" публикува НАРЪЧНИК за най-често допусканите грешки при кандидатстване по Приоритетна ос 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на

03

февруари

2009

Предстоящи схеми по ОП Конкурентоспсособност за 2009 г.

Посочената информация има за цел да ориентира потенциалните кандидати, но окончателните условия по отделните схеми като дата на регистрация, годишен оборот, код по КИД 2008, развиване на дейност в определен регион и

29

януари

2009

График за оценка на проектите по схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2“

За 2009 г. се предвижда да бъдат свикани общо 6 сесии на Оценителна комисия за подбор и оценка на проектни предложения по схема "Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза

29

януари

2009

Възобновен е приемът на проекти по схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 2”

Агенцията по заетостта, в качеството си на междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, възобновява приемането на проекти по схема за предоставяне безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и обучение на

23

януари

2009

Схемите по ОП Конкурентоспособност за 2009 ще стартират от второто тримесечие на годината

Схемите за 2009 г. и графикът, по който ще бъдат отворени за кандидатстване, бяха съобщени на проведения на 21 януари в Министерството на икономиката Ден на отворените врати по ОП "Конкурентоспособност": • Схема

23

януари

2009

950 проекта по схемата за технологична модернизация в МСП

1481 проекта са подадени по четирите схеми, които бяха отворени за кандидатстване в края на 2008 г. по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика": • 35 са предадените проекти по схема

13

януари

2009

Нови одобрени проекти по схемата за квалификация на персонала

"Агенцията по заетостта" обяви одобрените за финансиране проекти от втората и третата оценителна сесия по схема  “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”. Списъците с одобрение проекти в рамките

12

януари

2009

Стартира приемът на документи по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

I. Финансовата помощ е предназначена за новорегистрирани или съществуващи микропредприятия, работещи в неземеделски сектори в някоя от 231 общини от селските райони. II. Допустими области на разнообразяване
Подпомагат се инвестиции и свързани с

12

януари

2009

Стартира приемът на документи по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” по ПРСР

I. Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности. Мярката ще се прилага в 231 общини в селските райони. II. Допустими области на разнообразяване
Индикативен списък на областите за