Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

07

октомври

2016

График за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2017 г.

От Министерството на земеделието и храните публикуваха индикативна годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 година Графикът предвижда в периода Януари – Февруари 2017 г. да

05

октомври

2016

На 26 Октомври стартира приемът по мярка 4.1 по ПРСР

Със заповед на Министъра на земеделието е определен срок за прием на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони от 26 Октомври до 7

03

октомври

2016

Промените по мярка 4.1 официално са приети

На 30 Септември в Държавен вестник бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за

30

септември

2016

Отпускат още 25 млн. лева по „Ново работно място“

Членовете на комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) гласуваха увеличение на бюджета на процедура „Ново работно място“ с 25 млн. лв.. Управляващият орган ще публикува допълнително

28

септември

2016

Списък на проектите, които отпадат на етап административна оценка по ДБУТ

Министерството на труда и социалната политика публикува списък с 394 проекта, предложени за отхвърляне на етап административна оценка по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”. Всички проекти, подготвени от „Евро програми“ ЕООД

16

август

2016

Списък на проектите, които отпадат на етап административна оценка по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации

11

август

2016

Списък на одобрените проекти по процедура Ново работно място – втори краен срок

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува списък на повече от 1000, одобрени проекти, подадени в рамките на втория краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за

25

юли

2016

Приемът по мярка 4.1. ще бъде през октомври

Вторият прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. ще бъде обявен през месец октомври. Той ще бъде с целия остатъчен бюджет по мярката от 237 млн. евро. Това

25

юли

2016

Актуализиран график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2016 г.

От 4 юли до 12 август тече прием на проекти по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ към тематичната подпрограма за малки стопанства (ТПП). Кандидатите по мярка 6.3. към ТПП трябва

19

юли

2016

Кандидатстване по Инструмента за МСП на Хоризонт 2020

На сайта на Евро Програми ЕООД вече e достъпна подробна информация относно възможностите за финансиране за иновации по Инструмента за малки и средни предприятия към програмата „Хоризонт 2020“. Тази схема е насочена към