Безплатни обучения по схема АДАПТИВНОСТ за работещи на непълно работно време

„Адаптивност“ е схема в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). По нея могат да кандидатстват наетите в предприятията от секторите Услуги и Индустрия, които са преминали към непълно работно време*.  Бюджетът на схемата е 90 млн. лева като се очаква до 2012 г. 42 хиляди души от цялата страна да се  преквалифицират или повишат квалификацията си по нея.

Участвайки в схемата, работодателите могат да задържат персонала си, а работниците и служителите ще могат да се обучат по посочена от тях професия или част от професия. За периода на обучение в рамките на непълното работно време, ще им бъде осигурена месечна стипендия в размер до 176 лв. за не повече от 6 месеца и транспортни разходи, в случай, че то се провежда в населено място, различно от това, в което е тяхната месторабота. В случай, че със заповед на работодателя, се възстанови пълното работно време, работниците и служителите имат право да продължат обучението си, но без стипендия и средства за транспорт.

Обученията ще се извършат от обучителна организация по избор от посочените на електронната страница на Агенцията по заетостта списъци с доставчици на услуги за обучения по професионална квалификация.

Обученията следва да са по професия, която е част от списъка на професиите за професионално образование и обучение, който може да бъде видян на адрес: www.navet.government.bg. Не могат да бъдат избирани обучения за придобиване на професионална квалификация по професионални направления с код 62 (обучения в областта на горското, рибното и селското стопанство).

Процедура за кандидатстване по схема „Адаптивност“:
1. Работникът/служителят попълва Заявление (по образец), което може да бъде получено от всяка Дирекция „Бюро по труда“ или да бъде изтеглено от интернет страницата на Агенцията по заетостта.
Към заявлението се прилагат следните документи: копие от лична карта; копие на диплома за завършено образование; удостоверение/свидетелство за преминат курс за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация (ако има такъв).
2. Заявлението и придружителните документи се предават на работодателя.
3. Работодателят от своя страна трябва да попълни Декларация (по образец), която също може да бъде получена от всяка Дирекция „Бюро по труда“ или да бъде изтеглена от интернет страницата на Агенцията по заетостта. Към Декларацията работодателят прилага следните документи:
– Попълнените Заявления от работниците и служителите и придружителните документи към тях;
– Заповед за установяване на непълно работно време на основание чл.138а, ал.1 и §3б от Преходните разпоредби на КТ и приложен списък на лицата, за които е въведено непълно работно време;
– Статистически формуляр – образец ЕЕ 01022, за последното тримесечие и данни за сектора на основната дейност по Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008 г.);
– Удостоверение за актуално състояние или копие на регистрация по ЕИК, от което/която е видно правото Ви да представлявате предприятието;
– Удостоверение от НАП за наличието или липсата на задължения.
4. Целият комплект документи се подават от работодателя в Дирекция „Бюро по труда“ по месторабота.
5. Проверката на подадените документи за обучение по операция „Адаптивност“ се извършва периодично. При одобрение на работниците и служителите, работодателят ще бъде своевременно информиран и ще бъдат предоставени ваучери за обучение.

*ВАЖНО: Работниците и служителите, които желаят да бъдат включени в обучение за придобиване на професионална квалификация, следва да са заети в икономическите дейности В, С, D, Е, F, G, H, I и J от Класификацията на икономическите дейности – (КИД-2008 г.), за които е установено непълно работно време по реда и условията на чл.138а, ал.1 и §3б от Преходните разпоредби на Кодекса на труда за период не по-кратък от 2 месеца и са не по-малко от 5% от общия списъчен състав на персонала.

Във връзка с допълнителни въпроси и разяснения, може да се обръщате към Агенцията по заетостта и Дирекциите „Бюро по труда“.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни