Финансиране за производство на биогорива и енергия от ВЕИ по програма „Развитие на селските райони”

Производството и използването на възобновяема енергия е обхванато в няколко мерки по програма „Развитие на селските райони”. Разграничаването е както следва:

По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, земеделските стопанства ще получават подкрепа за извършване на инвестиции за производство на биоенергия:
– за собствени енергийни нужди на земеделската им дейност;
и/или
– за продажба в случай на преработка на суровини, получени от същото земеделско стопанство, когато крайните продукти фигурират в Анекс I на Договора на ЕО.
По мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, предприятията ще получават подкрепа за извършване на инвестиции за производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти от първична и вторична биомаса, с изключение на преработка на първична и вторична биомаса от рибни продукти.
По мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” земеделските производители от селски общини ще получават подкрепа за извършване на инвестиции в производство на възобновяема енергия (слънчева енергия, енергия от вятъра/водата и др.), с изключение на производство на биогорива.
По мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” ще бъде предоставяна подкрепа на микропредприятия в селски общини за извършване на инвестиции за:
– производство на биоенергия за собствени енергийни нужди;
и/или
– производство с цел продажба в случай на преработка на продукти (суровини), които не попадат в Анекс I на Договора;
и/или
– производство на енергия от други възобновяеми енергийни източници (слънчева енергия, енергия от вятъра/водата и др).

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни