Изграждане и оборудване на дом за стари хора с помощта на европейско финансиране

Както многократно посочихме в няколко поредни статии, посветени на мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”, тя предоставя много добри възможности за стартиране или разширяване на дейността на фирми в областта на производството, услугите и занаятите, и не трябва да се асоциира единствено с проекти за селски туризъм.

Тъй като приемът по тази дългоочаквана мярка предстои да стартира през пролетта или лятото на 2018 г., то бизнес идеята Ви вече трябва да е достатъчно узряла, за да започнете възможно най-скоро подготовката на документацията за кандидатстване. Инвестицията в дом за стари хора е сред множеството бизнес идеи, които могат да бъдат реализирани с помощта на мярка 6.4. Ние, консултантите на „Евро програми” ЕООД, се стремим да Ви помогнем с развитието на тези идеи и Ви помогнем да спечелите финансиране за Вашия бизнес.

Каква е перспективата пред един такъв проект?

Някои от причините грижата за възрастни хора да се смята за перспективен бизнес: демографското застаряване на населението постоянно ще увеличава нуждата от подобни услуги, а лошите условия и недостатъчният капацитет на държавните старчески домове ще подтикват хората да търсят по-добре поддържани частни алтернативи. Все по-малко българи могат да се грижат за възрастните си роднини – заради забързаното си ежедневие или защото живеят в друг град или държава – и по тази причина търсят за своите близки качествените услуги на частни домове.

Какво се изисква от мен, за да отворя старчески дом?

Ако тепърва навлизате в сферата на социалните услуги, то в следващите редове ще намерите насоки за по-важните изисквания, които трябва да имате предвид, преди да вземете окончателно решение за реализацията на дом за стари хора.

Като първа стъпка трябва да намерите подходяща сграда, която да реконструирате за целта, или терен, който да застроите. Необходимият терен (вкл. застроена и дворна част) за изграждане на старческия дом се определя с норматив – по 40-60 кв. м/обитател. Нормативите за плътност и интензивност на застрояване в терена са съответно: плътност на застрояването [1]- 30%; коефициент на интензивност на застрояване [2] – 1,2; а необходимият процент на озеленяване [3] е 40%.

Минималната численост на необходимия обслужващ персонал, който трябва да предвидите се определя, като броят на местата в дома се умножи по 0.44 (например при 25 места за настаняване е нужен персонал от поне 11 души). Длъжностите на тези лица трябва да са в съотношение „длъжности за специалисти” към „общи длъжности” 40:60. Длъжностите за специалисти, необходими за функционирането на дома, са Директор/Управител; Социален работник; Трудотерапевт; Медицински специалист (препоръчителна длъжност е тази на Психолога). Общите длъжности, необходими за осъществяване на качествена грижа, включват: Санитар; Бръснар/ Фризьор; Касиер/ Счетоводител/ Домакин; Главен готвач/ Готвач/ Помощник-готвач; Работник, кухня; Перач/ Гладач; Общ работник; Хигиенист; Шофьор; Огняр.

Домовете за стари хора трябва да осигуряват услуги, които подлежат на проверки за съответствие с установените стандарти и критерии по отношение на:

Местоположение и битова среда: нужна е достъпност, добре поддържана битова и околна среда; достатъчно спални помещения, помещения за социални контакти, за хранене, санитарни помещения и други с улеснен достъп до тях; наличие на помощни средства за комуникация, на подходящи указателни табели за настанените лица със слухови, зрителни или други физически затруднения, както и на монтирани системи за повикване, снабдени с леснодостъпен бутон за алармен сигнал, където е необходимо; спално помещение за всяко настанено лице, мебелирано и оборудвано съобразно потребностите му; отопление, осветление, снабдяване с вода и вентилация на помещенията; спазване на санитарните и хигиенните норми за контрол върху разпространението на инфекции.

Хранене: осигурен правилен режим на хранене и качествена, здравословна и питателна храна, отчитащи хранителните потребности на потребителя и изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му; съответствие на помещенията, в които се съхраняват хранителни продукти, на изискванията, определени от специализираните контролни органи.

Здравни грижи: съдействие за получаване на специализирана медицинска грижа и за снабдяване с предписаните лекарства; определяне на служител с подходящо образование, отговорен за изпълнението на критериите и стандартите за здравни грижи.

Образователни услуги и информация: съдействие за участие в образователна програма; достъп до информация;

Организация на свободното време и личните контакти: възможност потребителите самостоятелно да организират свободното си време; възможност за лични контакти със семейството, приятелите и с други лица; планиране и организиране на културни, спортни и други дейности.

След като се установи, че социалното заведение и сградният му фонд отговарят на тези изисквания на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане, следва обектът (домът за стари хора) да бъде вписан в два регистъра. Първо се издава индивидуален регистрационен номер на обекта от регистъра на обектите с обществено предназначение. След това обектът се вписва в регистър към Агенцията за социално подпомагане, за да Ви бъде издадено удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги. Според закона, всяка фирма (ЕТ или юридическо лице), регистрирана по Търговския закон, може да извършва социални услуги и да получи такова удостоверение при спазване на останалите изисквания.

Тарифата за настаняване в частните домове се определя от предприемача.

Вече съществуващите домове за стари хора могат да кандидатстват за получаване на финансиране за извършване на реконструкции, текущи ремонти, подмяна на оборудване и обзавеждане.

Какви възможности ми дава европейското финансиране?

Мярка 6.4. ще финансира инвестиции в дом за стари хора, ако той е на територията на селски район. На практика селските райони в България представляват подходяща локация за старчески дом – със спокойствието си, чистата си природа, а на места и с чудесните си балнеоложки условия. Разбира се, предимство би било районът да бъде в близост до големи градски центрове.

Мярката финансира както изграждането на нов старчески дом, така и реконструирането на вече съществуващ. В този случай трябва да се подготви нужната строителна документация, за извършване на строително-монтажните работи.

С помощта на мярка 6.4 можете още да закупите необходимото за дома обзавеждане и оборудване на стаите за настаняване, кухните, пералните помещения, местата за хранене, медицинските сектори, или кътовете за културни, спортни дейности и развлечение.

Безвъзмездната помощ, която мярка 6.4 предлага, покрива голяма част от допустимите разходи по проекта и е до 200 хил. евро.

[1] Отношението на застроената площ към площта на урегулирания поземлен имот.
[2] Съотношението между разгънатата застроена площ към площта на урегулирания поземлен имот.
[3] Отношението на площта на естествената растителна покривка към площта на урегулирания поземлен имот.

За подробна консултация и разработка на проекти по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, може да се свържете с нас на телефони 0878 21 16 50, 0887 63 41 23, или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни