Изисквания към кандидатите по мярка „Млад фермер”

Общият размер на финансовата помощ по мярката е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро

 1. Първото плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро се изплаща след одобрение на заявлението за подпомагане.
 2. Второто плащане – след проверка на изпълнението на бизнес плана на младия фермер – след края на третата, четвъртата или петата година от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ.

Помощта се предоставя за развитието на земеделското стопанство, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения; развитие на биологично земеделие.

Изисквания към кандидатите

 1. Физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване са регистрирани за първи път като земеделски производители;
 2. Са на възраст от 18 години до 40 години (без да са ги навършили) към датата на кандидатстване.
 3. Не по-рано от 14 месеца преди датата на кандидатстването са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
 4. Не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване те са подавали заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район в случай, че са подавали заявление;
 5. Не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване са започнали да се осигуряват като земеделски производители в случай, че се осигурява като такъв;
 6. Имат съответните професионални умения и познания, а именно:

а) средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост и/или

б) висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или

в) Завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”.

При условие, че кандидатът не отговаря на изискванията за професионални умения и познания той може да бъде одобрен за подпомагане в случай, че се задължи в представения бизнес план, да изпълни тези изисквания в 3-годишен период от сключването на договора за отпускане на финансовата помощ по.

 1. Имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община съседна на някоя от тях.
 2. Общият икономически размер на земеделското стопанството е не по-малко от 2 икономически единици.
 3. За земята, която не е собствена да имат договор за аренда или наем, с минимален срок на договора 5 години като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на кандидатстване.
 4. Представят документи за собственост и/или договор за наем на животновъдните сгради и помещения, използвани в земеделската производствена дейност. Срокът на сключените договори за наем трябва да покрива минималния срок, за който животновъдните сгради и помещения ще бъдат използвани за земеделските производствени цели съгласно бизнес плана.

Не се предоставя финансова помощ на кандидати, чието стопанство е съсобствено с друго/и лице/а, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност. Ако за подпомагане кандидатстват едновременно двама съпрузи, всеки, от който отговаря на изискванията финансова помощ може да получи само единият от тях.

В случай, че ползвателят има трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно, той се задължава в рамките до три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ да прекрати тези взаимоотношения.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни