Изисквания към кандидатите по мярка „Млад фермер”

29 юни 2016

Общият размер на финансовата помощ по мярката е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро

 1. Първото плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро се изплаща след одобрение на заявлението за подпомагане.
 2. Второто плащане – след проверка на изпълнението на бизнес плана на младия фермер – след края на третата, четвъртата или петата година от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ.

Помощта се предоставя за развитието на земеделското стопанство, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения; развитие на биологично земеделие.

Изисквания към кандидатите

 1. Физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване са регистрирани за първи път като земеделски производители;
 2. Са на възраст от 18 години до 40 години (без да са ги навършили) към датата на кандидатстване.
 3. Не по-рано от 14 месеца преди датата на кандидатстването са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
 4. Не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване те са подавали заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район в случай, че са подавали заявление;
 5. Не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване са започнали да се осигуряват като земеделски производители в случай, че се осигурява като такъв;
 6. Имат съответните професионални умения и познания, а именно:

а) средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост и/или

б) висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или

в) Завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”.

При условие, че кандидатът не отговаря на изискванията за професионални умения и познания той може да бъде одобрен за подпомагане в случай, че се задължи в представения бизнес план, да изпълни тези изисквания в 3-годишен период от сключването на договора за отпускане на финансовата помощ по.

 1. Имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община съседна на някоя от тях.
 2. Общият икономически размер на земеделското стопанството е не по-малко от 2 икономически единици.
 3. За земята, която не е собствена да имат договор за аренда или наем, с минимален срок на договора 5 години като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на кандидатстване.
 4. Представят документи за собственост и/или договор за наем на животновъдните сгради и помещения, използвани в земеделската производствена дейност. Срокът на сключените договори за наем трябва да покрива минималния срок, за който животновъдните сгради и помещения ще бъдат използвани за земеделските производствени цели съгласно бизнес плана.

Не се предоставя финансова помощ на кандидати, чието стопанство е съсобствено с друго/и лице/а, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност. Ако за подпомагане кандидатстват едновременно двама съпрузи, всеки, от който отговаря на изискванията финансова помощ може да получи само единият от тях.

В случай, че ползвателят има трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно, той се задължава в рамките до три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ да прекрати тези взаимоотношения.