Как ще се оценяват проектите по мярка 312

Проектите по мярка 312 ще се финансират по реда на подаването им в ДФЗ. Критериите според които ще се финансират проектите по мярка 312 са две групи:
• критериите за допустимост и
• критериите за оценка.

КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ са точно дефинирани в Наредбата по мярка 312 и те безусловно трябва да бъдат спазени. Критериите се отнасят до съответствието на проекта с:
• Целите и приоритетите на ПРСР и конкретната мярка;
• Изискванията към проекта;
• Изискванията към кандидата за подпомагане;
• Финансовите условия на Наредбата.
Критериите за допустимост определят прага за минималното качество на проекта. В условията на наличен бюджет по мярката всеки кандидат, чиито проект отговаря на критериите за допустимост ще бъде поканен за сключване на договор за отпускане на финансова помощ независимо от броя точки, с които е класиран проекта.КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА имат водеща роля в случай на ограничен бюджет, при което проектите ще се класират в низходящ ред, съобразно броя получени точки. В този случай за сключване на договор за отпускане на финансова помощ ще бъдат поканени първо кандидатите, чиито проекти са събрали максимален брой точки и така ще се сключват договори с кандидати до договориране на бюджета по мярката.КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА и съответния брой точки, които се дават на проект, отговарящ на даден критерий, са:
• Проекти за развитие на интегриран селски туризъм – 15 т.
• Проекти за енергия от възобновяеми източници – 15 т.
• Проекти за услуги, свързани с информационни технологии – 10 т.
• Проекти представени от новосъздадени микропредприятия (независими и регистрирани до една година преди датата на кандидатстване) – 10 т.
• Проекти представени от микропредприятия, физически лица и ЕТ на възраст между 18 и 40 г. включително – 5 т.
• Проекти представени от жени (за физически лица и ЕТ) – 5 т.
• Проекти осъществявани на територията на 178 общини, които не са включени в агломерационните ареали- 20 т.
• Проекти/инвестиции представени от кандидати, които никога досега не са били подпомагани от Европейския съюз за същата инвестиция – 5 т.
• Проекти представени от кандидати, които имат постоянен адрес (за физическите лица) или седалище или регистриран клон (за едноличните търговци и за юридическите лица) на територията на общината, където проектът ще се извършва – 15 т.

Общият бюджет по мярка 312 за периода 2007-2013 г. е 127 млн. евро. Максималното финансиране, което може да получи един проект е 200 хил. евро.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни