Кредити по Джереми (JEREMIE)

Инициативата „Джереми” („Съвместни европейски ресурси за малки и средни предприятия”) предлага на държавите-членки на ЕС възможността, да използват част от отпуснатите им структурни фондове на Европейския съюз за финансиране на малки и средни предприятия (МСП). Средствата по JEREMIE стигат до МСП, не чрез администрацията, а чрез финансови посредници – банки, гаранционни фондове, фондове за рискови капитали, които чрез различни финансови инструменти, сред които гаранции, съвместни гаранции и насрещни гаранции, капиталови гаранции, кредити, рисков капитал, съфинансиране за “бизнес-ангели”, подпомагат дейността на МСП. JEREMIE не отпуска безвъзмездна помощ на МСП.

На 14 юли, по линия на инициативата JEREMIE, бяха подписани гаранционни споразумения с пет български банки – СИБанк, ПроКредит, Райфайзенбанк, Обединена българска банка и УниКредит Булбанк. По силата на тези споразумения, петте банки ще отпуснат заеми за малки и средни предприятия в размер общо на 400 млн. евро. JEREMIE ще покрие загубите за институциите в размер на 25% от общия кредитен портфейл. Той обаче не осигурява средствата за финансиране, банките кредитират с техен ресурс. Срокът, през който ще се отпускат крeдитите по JEREMIE е 30 месеца, който тече от септември 2011 г.

Размерът на заемите, отпускани по JEREMIE, към един кредитополучател, за всяка банка е различен – в СИБанк и ОББ е до 1.875 млн. евро, Уникредит Булбанк отпуска до 1 млн. евро, Прокредит банк – до 800 хил. евро. Срокът на кредитите е до 6 години. Освен инвестиционни, кредитите може да са и за оборотни средства, но само ако допълват инвестиционен проект.

Основното предимство на тези кредити е, че се отпускат при облекчени условия за обезпеченията (с до 50%), тъй като Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който управлява средствата по JEREMIE, покрива загуба от 80% за всеки отделен кредит, в случай че не бъде върнат.

Размерът на лихвата, при която се договарят и отпускат средствата в отделните банки, е различен, но в общи линии тя е с около 2-3 процентни пункта по-ниска от средното за пазара ниво, което е около 10% годишна лихва за инвестиционен заем за малко или средно предприятие.

Освен облекченията свързани с осигуряване на значително по-нисък размер на обезпеченост от страна на кредитополучателите от обичайно изисквания от банките и финансиране при по-благоприятни лихвени условия, други преференции към заемите се свеждат до по-ниски или премахнати такси.

Кредитите по JEREMIE са насочени към фирмите от всички сектори на икономиката, с изключение на строителството и селското стопанство. Сред основните кредитоискатели са производствените предприятия, тези от сектор транспорт, предприятията, осъществяващи търговия на дребно и търговия на едро.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни