Млади фермери ще взимат европари и за биоземеделие

Службата за съвети в земеделието към агроминистерството ще изработва безплатно през тази и следващата година бизнес проектите за кандидатстване по мярката за подкрепа на млади фермери.

Земеделски производители между 18 и 40 години, които са регистрирани година и два месеца преди откриването на програмата за развитие на селските райони, могат да кандидатстват за евросубсидиране веднага след като разплащателната агенция обяви набирането на проекти.

По програмата „Млад фермер“ стопаните могат да кандидатстват за поне десет вида дейности, като изпълнението на проектите трябва да приключи за пет години. Максималният размер на субсидията е 25 хил. евро (50 хил. лева) и се изплаща на два транша. Първите 12 500 евро (25 хил. лв.) се дават веднага след одобрението на проекта, а останалите плащания се разделят на части по 2500 евро (или 5 хил. лв.) след всяко изпълнение, довело до увеличаване на обработваните площи или до уголемяване на животновъдните ферми.

Субсидиите се отпускат на фермери, които за пет години увеличат размера на обработваната площ с най-малко 3 икономически единици. Самите кандидати трябва да разполагат с минимум две икономически единици

Какво означава две икономически единици?
Едно стопанство без земя, което например има само животни, трябва да отглежда 8 крави, за да има 2 икономически единици. Ако имате и земеделска земя, бройката на кравите се намалява за сметка на земята. Ако един стопанин има 90 овце-майки, първоначално регистрирани, той също притежава две икономически единици. В областта на растениевъдството около 20 декара полски домати също дават 2 икономически единици, колкото и 17-18 декара пъпеши.

Изчисляването на икономическите единици е препоръчително да става от службата за съвети в земеделието, защото при едновременно отглеждане на животни и обработка на земя сметките са по-сложни.

Какви инвестиции се финансират

Помощта се дава за създаване, презасаждане или възстановяване на плодни градини, ягодови насаждения или лозя. Ако младият производител иска да премине от конвенционално към биологично земеделие, той също може да получи субсидии. Средства се отпускат за покупка на животни и селскостопанска техника или при строителство и ремонт на обори и други селскостопански сгради. Пари се дават и за придобиване на професионална квалификация. Тъй като кандидатите задължително трябва да имат аграрно образование, ако при кандидатстването нямат такова, могат да получат субсидиране, така че до третата година от изпълнението на проекта да отговорят на това изискване, обясниха експерти.

Средства ще се дават също и за достигане на европейските стандарти за безопасност на труда, опазване на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарни изисквания и др. Единствената култура, която не се подпомага, е тютюнът.

Ако стопаните не изпълнят проекта си, първата част от субсидията се връща, а следващите не се превеждат, обясниха експерти. Фермерът задължително трябва да вложи поне 3 хил. евро в самото стопанство.

Основни изисквания към кандидатите:
• да имат аграрно или зоотехническо образование или да са изкарали поне 150-часово обучение по двете специалности
• да са физически лица или еднолични търговци, регистрирани 14 месеца преди кандидатстването по програмата
• да имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност
• в случай че са подавали заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район, това е трябвало да стане не по-рано от 14 месеца преди датата на кандидатстване
• не са получавали субсидии по мерките „Подкрепа за полупазарни стопанства“, „Модернизиране на земеделските стопанства“, „Подобряване икономическата стойност на горите“ и „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“.

Най-често задавани въпроси:
• В по-голямата си част бенефициентите ще бъдат млади хора, на които ще им бъде прехвърлено вече създадено стопанство, регистрирано в ОД „Земеделие и гори“. В този случай ще могат ли да кандидатстват и ще бъдат ли признати като новосъздадено стопанство?
– Да.

• Ако инвестицията е за селскостопанска техника по мерките „Млади фермери“ и „Модернизации на земеделски стопанства“, необходимо ли е те да са произведени в страни – членки на ЕС.?
– Програмата за развитие на селските райони няма ограничение за произхода на техниката и оборудването, т.е. може да бъде и руска, и китайска, и американска и т.н.

• Могат ли да кандидатстват студенти, редовно и задочно обучение, или жени, които са в отпуск по майчинство?
– Да, но ако имат трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно, до три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ те са длъжни да прекратят тези взаимоотношения или да ги ограничат до 4 часа дневно.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни