Най-често допусканите грешки при кандидатстване по мярка 123

Материалът е подготвен от експерти на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие
Забележка: тъй като до настоящия момент, няма одобрени, нито отхвърлени проекти по мярка 123, не могат да се опишат голям брой конкретно допуснати грешки

1. Кандидатите смятат, че допустими за подпомагане са всички продукти, описани в приложение № 1 по чл. 32 от Договора за създаване на ЕО, а са допустими само тези от тях, които са от секторите, описани в чл. 3, ал. 1 на Наредба № 18 от 26.06.2008 г.
2. Кандидатите не разбират кой режим на държавна помощ се прилага за различните продукти. Освен за преработка на продукти от Приложение № 1 по чл. 32 от Договора за създаване на ЕО в продукти от същото приложение, допустими за финансова помощ са и дейностите за преработка и/или маркетинг на горски продукти и за преработка на продукти от Приложение № 1 в продукти извън него, но за тях задължително се прилага режимът “de minimis”, т.е. общият размер на минималната помощ, предоставена на едно предприятие е не повече от левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години.
3. Недопустимо е изпълнението на проекти едновременно (в един и същ период от време) по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“. По мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ може да се кандидатства, след като е подадена заявка за окончателно плащане по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ или обратното.
4. Представените оферти за закупуване на активи не съдържат подробни технически спецификации, за да се направи съпоставка дали са съпоставими характеристиките на съответната машина или оборудване. Освен това в офертите в някои случаи не са описани допълненията към определен базов модел, за да се види как е извършено ценообразуването на съответната инвестиция. Много често се представя непълна или несъпоставима информация относно техническите характеристики на машините и оборудването.
5. Кандидатите представят оферти от невписани в Търговския регистър фирми.
6. Кандидатите по мярката не са разбрали, че от документите, които се изготвят на чужд език и които се изискват по мярката, официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс е само документът за правосубектност на чуждестранните лица – оференти. За него се изисква да бъде легализиран или с апостил. Апостилът се издава от страната на произход на съответния документ, издаден от определен държавен орган. Легализацията се извършва от МВнР. Всички останали документи издадени от чуждестранно лице – оферти, фактури, договори са неофициални документи и за тях се изисква само превод от заклет преводач, за което се представя нотариално заверена декларация от преводача.
7. Кандидатите по мярката представят оферти или договори от фирми, които не се занимават с конкретната дейност, по която са представили оферта, или това не им е основната дейност – много често това са междинни фирми между фирмата, на която това е основна дейност и кандидата. Във всички случаи това води до допълнителни проверки и до забавяне на обработката на проектите и в повечето случаи се установява създаване на изкуствени условия за заобикаляне на установените правила и изисквания – например завишаване на справедливи пазарни цени, и т.н.
8.    Кандидатите по мярката подценяват процеса по избор на доставчик / изпълнител на активи и услуги. Много често, вместо да направи сам пазарно проучване за потенциалните доставчици и на базата на обективни критерии за избираемост да избере най-добрия за конкретния проект доставчик, бенефициентът проформа се стреми да предостави поне три оферти за активи или услуги (в някои случаи дори вместо него ги набавя консултантът му или избраният доставчик). Тази практика води много често до грешки, пропуски и необоснованост на избора на доставчик.
9.    Кандидатите неправилно попълват в Бизнес плана таблица 8 „Настоящи доставчици” и таблица 9 „Бъдещи доставчици”, като описват доставчици на активи/ услуги, свързани с изпълнение на проекта. В тези таблици се попълват данни за доставчици на стоки, материали и услуги, свързани с производствения процес.
10.    Кандидатите подценяват изискванията на чл. 20 от Наредба № 18/26.06.2008 да докажат наличието на суровинна база и пазарен потенциал за първата прогнозна година от бизнес плана. В някои случаи се подхожда формално и се предоставят копия от споразумения (договори) / писма за намерение за доставка на суровини и/или реализация на готовата продукция с лица, които не се занимават с такава дейност.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни