Разходи по ПРСР, за които са определени референтни цени

29 юни 2016

С последните изменения в Наредбите, регламентиращи кандидатстването по мерките по Програмата за развитие на селските райони, се въвежда правилото, че за разходите над 15 000 евро, за които има определени референтни цени, не се изисква представяне на 3 алтернативни оферти, както досега, а само една оферта, придружена с направено запитване и сключен предварителен или окончателен договор с избрания доставчик.

Списък с разходите, предмет на кандидатстване по съответните мерки от ПРСР 2007-2013, за които са определени референтни цени