Само за иновативни фирми

Предстои отварянето на схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Поради големия интерес към нея, включително от кандидати, чиито инвестиционни намерения не отговарят на фокуса на финансиращата програма, с тази статия, ще се опитаме да внесем яснота към какви проекти и фирми е насочена схемата.

ИНОВАЦИЯ е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността  на фирмите.

Схемата финансира проекти за внедряване в масово производство и въвеждане в употреба на иновативен продукт (стока или услуга), който е разработен от предприятието-кандидат.  За да докаже, че продуктът е плод на собствена иновативна разработка, предприятието трябва да представи патент или свидетелство за полезен модел или декларация за авторско право или техническа документация, публикации, доклади, резултати от проведени тестове, изследвания. Допустимо е  фирмата-кандидат да придобие правата над иновация, разработена от трети лица. Това става с лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект на интелектуална собственост или договор за прехвърляне на ноу-хау или договор, с който се удостоверява прехвърляне на права по интелектуална собственост или договор за придобиване на резултати от научно-изследователска и развойна дейност (НИРД).

Внедряваната иновация задължително трябва да попада в някоя от следните области: ИКТ и информатика; мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Какви проекти не се финансират

Погрешно някои кандидати считат, че по схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ могат да финансират покупката на иновативни машини и оборудване, с които по-ефективно да се произвеждат досегашните стоки или да се предлагат познати вече услуги. Както стана ясно от текста по-горе, целта на схемата е да стимулира внедряването на собствени иновации (процеси или крайни продукти или услуги), а не използването на чужди такива, освен ако правата върху тях не са придобити от кандидата.

Предходен иновативен опит

За да се увери в потенциала на кандидата да изпълни иновативния проект, финансиращата програма обследва досегашния му опит в областта на иновациите. Фирмите, които могат да докажат подобен опит ще бъдат бонифицирани при оценката. За целта кандидатите трябва да представят Справка за НИРД за 2016 , 2017 и 2018 и Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2016-2018 г.. Двата документа са част от Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия, който ежегодно фирмите предават към Националния статистически институт. Справките обаче не са задължителни за попълване, поради което биват пропускани от голяма част от предприятията.

Издаден патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел на името на фирмата-кандидат, управителя и/или съдружниците за различна от внедряваната по схемата иновация, също се търсят в подкрепа на иновативния опит на кандидата и възможността му да изпълни проекта.

Представените изисквания, доказващи иновативния потенциал на фирмата, са само част от критериите, по които се оценяват кандидатите и техните проекти по схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Изпълнението им обаче се оказва ключово за това дали предприятието ще успее да се пребори за финансиране.

Допълнителна информация за схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“, е представена на сайта ни ТУК.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни