Семейните ферми стават пазарни след петгодишно субсидиране

Финансирането се отпуска по Мярка се „Подпомагане на полупазарни стопанства“.

По нея ще бъдат подкрепени малки и средни семейни ферми, които произвеждат продукция за собствена консумация и частично предлагат стоки за пазара. Избират се стопанствата с потенциал за развитие, които могат да се модернизират и превърнат в ефективни земеделски стопанства. Годишната субсидия е в размер на 1500 евро и ще се изплаща само ако в предишната година стопаните са изпълнили всички дейности, заложени в бизнес плана на фермерите.

Важно е да се знае, че през 2008 и 2009 г. кандидатите по тази агромярка ще бъдат консултирани безплатно от Националната служба за съвети в земеделието към агроминистерството (с интернет адрес www.naas.government.bg). Експертите от службата ще изработват безплатно и техните бизнес планове.

Според нормативите големината на попупазарното стопанство трябва да бъде от една до четири икономически единици, които се изчисляват според размера на обработваните площи, отглежданите култури, броя и вида на животните. Примерно, ако се отглеждат пшеница, минималните площи трябва да бъдат около 20 декара. Кандидатите трябва да разполагат минимум с 10 дка за едногодишни култури и 5 дка за лозя и плодови градини или 5 дка, ако земята е в планински райони. Дори ако фермерите притежават по-малко земя, от службата ги съветват да потърсят тяхната консултантска помощ. „Понякога хората могат да наемат или арендуват допълнително земя и срещу представен договор за аренда да могат да кандидатстват за това субсидиране. В други случаи те могат да променят вида на отглежданите култури и да се вместят в изискванията за размер на стопанството“, поясни Стефка Дамянова, експерт в националната служба.

Помощите не се отпускат за хора над 60-годишна възраст. Ако за петгодишния период на изпълнение на проекта кандидатът навърши 60 години, субсидирането се прекратява, обясниха още експерти. За приключил се смята проект, след приключването на който стопанството се е разраснало до четири икономически единици (експерти не се ангажират с точен размер на обработваемите площи).

Кое стопанство е полупазарно
Което произвежда селскостопанска продукция за задоволяване на собствени нужди и част от продукцията изнася на пазара, но в същото време притежава икономически потенциал за бъдещо развитие. Безвъзмездната помощ се дава за покриване на разходите, свързани с преструктуриране на земеделската им дейност.

Изисквания към кандидатите
• Да са регистрирани като земеделски производители най-малко месец преди датата за кандидатстване и да са на възраст до 60 години
• Да отглеждат най-малко два типа култури и един вид животни или един тип култури и един вид животни
• Нито една от културите да не превишава 85 на сто от обработваемата площ
• Да обработват стопанство, което не е съсобствено или съвместно притежание с друго лице с изключение на съпружеска собственост
• Да са собственици, наематели или арендатори на земята и договорът за наетата или арендуваната земя бъде вписан в регистъра с нотариална заверка
• Да са собственици или наематели на животновъдни ферми

По материали от вестник „Дневник“

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни