Специална мярка ще финансира предприятията от хранително-вкусовата промишленост

29 юни 2016
Инвестиции водещи до подобряване на качеството на призвежданата продукция, повишаване на ефективността на производството, разширяване на дейността и достигане на европейските норми и стандарти, ще бъдат финансирани по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”.

Допустими по мярката са разходите за покупка на: нови машини и оборудване, вкл. софтуер; транспортни средства; оборудване за лаборатории; консултантски услуги.  До 10% от допустимите разходи по всеки проект могат да са за покупка на земя, необходима за изграждане сгради за производствени нужди. Разходите за покупка на сгради са допустими единствено, ако мястото на провеждане на дейността е селски район. Тези разходи също трябва да са не повече от 10% от всички допустими разходи по проекта.
Допълнително улеснение за кандидатстващите предприятия е, че разходите за земя и сгради може да са извършени до 1 година преди кандидатстването, но не по-рано от 01.01.2007 г. Същото важи и за разходите за хонорари на архитекти, инженери и консултантски услуги за подготовка на технически и работни проекти, пред-проектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензии.