Стъпки за кандидатстване по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” на ПРСР

29 юни 2016
Всеки решил да кандидатства по мярка 121, трябва да бъде регистриран като земеделски производител по Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и подържане на регистър на земеделските производители. Регистрацията се осъществява в Областните дирекции „Земеделие” или Общинските служби по земеделие и гори.

Друг важен момент е определянето на икономическия размер на стопанството на кандидата, който според изскванията на мярка 121, трябва да е най-малко 1 ИЕ (икономическа единица).

Стъпка 1 „ИДЕЯ”: Всеки земеделски производител преди да реши да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони, трябва да има ясна идея/представа какво точно планува да разработва в бъдеще, начините по които да развива стопанството си и какви инвестиции желае да направи за това.
Стъпка 2 „Запознаване с наредбата по мярката”: Всеки потенциален кандидат трябва да прочете внимателно наредбата към мярка 121, за да провери дали отговаря на всички условия описани подробно в нея.
Стъпка 3 „Изготвяне на Бизнес план”.
Стъпка 4 „Попълване на Заявление  и набавяне на останалите изисквани документи”.
Стъпка 5  „Подаване на Бизнес плана, Заявлението и другите документи в Областната разплащателна агенция (ОРА)”.
Стъпка 6 и 7 „Проверка/Одобряване/Отхвърляне на Заявлението”: В срок до три месеца след подоване на документите, Разплащателната агенция (РА) извършва проверка на място, след което с писмено становище изпълнителният директор на РА се произнася с решение за одобрение или отхвърляне на проекта.
Стъпка 8 „Подписване на договор”: В 15 дневен срок след като е получил одобрение на проекта си, кандидатът подписва договор с РА.
Стъпка 9 „Изпълнение на бизнесплана”. Този етап приключва с изплащане на одобреното финансиране. В случай, че предварително са били заложени в бизнес плана, на кандидата се изплащат авансово и междинно плащане. Те не са задължителни и зависят от желанието на кандидата. Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ, като се изисква 110% банкова гаранция за сумата на аванса. При междинното плащане няма банкова гаранция, но то е допустимо еднократно за вече одобрена обособена част от инвестицията.

Източник: Министерството на земеделието и храните