Стъпки за кандидатстване по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” на ПРСР

Всеки решил да кандидатства по мярка 121, трябва да бъде регистриран като земеделски производител по Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и подържане на регистър на земеделските производители. Регистрацията се осъществява в Областните дирекции „Земеделие” или Общинските служби по земеделие и гори.

Друг важен момент е определянето на икономическия размер на стопанството на кандидата, който според изскванията на мярка 121, трябва да е най-малко 1 ИЕ (икономическа единица).

Стъпка 1 „ИДЕЯ”: Всеки земеделски производител преди да реши да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони, трябва да има ясна идея/представа какво точно планува да разработва в бъдеще, начините по които да развива стопанството си и какви инвестиции желае да направи за това.
Стъпка 2 „Запознаване с наредбата по мярката”: Всеки потенциален кандидат трябва да прочете внимателно наредбата към мярка 121, за да провери дали отговаря на всички условия описани подробно в нея.
Стъпка 3 „Изготвяне на Бизнес план”.
Стъпка 4 „Попълване на Заявление  и набавяне на останалите изисквани документи”.
Стъпка 5  „Подаване на Бизнес плана, Заявлението и другите документи в Областната разплащателна агенция (ОРА)”.
Стъпка 6 и 7 „Проверка/Одобряване/Отхвърляне на Заявлението”: В срок до три месеца след подоване на документите, Разплащателната агенция (РА) извършва проверка на място, след което с писмено становище изпълнителният директор на РА се произнася с решение за одобрение или отхвърляне на проекта.
Стъпка 8 „Подписване на договор”: В 15 дневен срок след като е получил одобрение на проекта си, кандидатът подписва договор с РА.
Стъпка 9 „Изпълнение на бизнесплана”. Този етап приключва с изплащане на одобреното финансиране. В случай, че предварително са били заложени в бизнес плана, на кандидата се изплащат авансово и междинно плащане. Те не са задължителни и зависят от желанието на кандидата. Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ, като се изисква 110% банкова гаранция за сумата на аванса. При междинното плащане няма банкова гаранция, но то е допустимо еднократно за вече одобрена обособена част от инвестицията.

Източник: Министерството на земеделието и храните

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни